Prejsť na obsah

Organizácia štúdia – bakalárske/magisterské

4minút, 6sekúnd

Študent musí splniť podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia do konca skúškového obdobia v letnom semestri.
V prípade nesplnenia podmienok mu bude štúdium ukončené v zmysle §66 odseku c) Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. (ZVŠ).

 • Pre postup do 2. roku štúdia na bakalárskom stupni musí študent v 1. roku štúdia získať 40 nových kreditov. Kredity za predmety uznané z predchádzajúceho štúdia sa pri kontrole splnenia tejto podmienky nezapočítavajú. Povinnosťou študenta, ktorému k ukončeniu bakalárskeho štúdia chýba menej ako 40 kreditov, je zapísať si chýbajúce predmety a kredity za ne získať do konca skúškového obdobia v letnom semestri.
 • Pre postup do ďalších ročníkov, je podmienkou do konca skúškového obdobia v letnom semestri absolvovať predmety, ktoré má študent druhýkrát zapísané a zároveň získať 90 kreditov za posledné štyri po sebe nasledujúce semestre.

Bez udania dôvodu môže študent denného a externého štúdia prerušiť štúdium najneskôr jeden týždeň po začiatku semestra. Zo závažných dôvodov je možné štúdium prerušiť kedykoľvek.
Podmienkou prerušenia bez udania dôvodu je, že študent má absolvované druhýkrát zapísané predmety z predchádzajúceho semestra.

Pri prerušení štúdia je potrebné predložiť na študijnom oddelení vyplnené tlačivá:
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ŠTÚDIA (v prípade prerušenia zo zdravotných dôvodov aj lekárske potvrdenie)
POTVRDENIE O VYSPORIADANÍ ZÁVÄZKOV VOČI UPJŠ (potvrdenia o vysporiadaní náležitostí z knižnice, študentského domova a správy AIO)

Potrebné tlačivá nájdete na študijnom oddelení alebo na:
/prirodovedecka-fakulta/studium/tlaciva/

Študent môže štúdium zanechať bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu roka.
K zanechaniu je potrebné na študijnom oddelení predložiť vyplnené tlačivá:
ŽIADOSŤ O ZANECHANIE ŠTÚDIA
POTVRDENIE O VYSPORIADANÍ ZÁVÄZKOV VOČI UPJŠ (potvrdenia o vysporiadaní náležitostí z knižnice, študentského domova a správy AIO)

Potrebné tlačivá nájdete na študijnom oddelení alebo na:
/prirodovedecka-fakulta/studium/tlaciva/

 1. Podľa zákona č. 131/2002, §65, ods.1 prestáva byť študent študentom vysokej školy dňom vykonania štátnej skúšky (nie dňom promócie!)
 2. Absolventi magisterského štúdia a absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nepokračujú v mgr. štúdiu, sú povinní evidovať sa na Úrade práce do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia.
 3. Absolventi mgr. štúdia, prípadne absolventi bc. štúdia, ktorí nepokračujú ďalej v štúdiu si vyzdvihnú na študijnom oddelení potvrdenie o dobe štúdia. K tomu je potrebné predložiť vyplnené Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči UPJŠ (potvrdenia o vysporiadaní náležitostí z knižnice, študentského domova a správy AIO) stiahnuté z web stránky /prirodovedecka-fakulta/studium/tlaciva/ (k dispozícii aj na študijnom oddelení).
 4. Absolventi bc. štúdia, ktorí pokračujú v tom istom kalendárnom roku na mgr. štúdiu sú povinní hlásiť sa na Úrade práce s týmito dokumentami:
  • platný občiansky preukaz
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou po ukončení štúdia
  • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek stupňa dostupné na stránke ÚPSVaR

Úrad práce upozorňuje, že ak si podáte prihlášku na ďalší stupeň štúdia, resp. sa chystáte v štúdiu plynule pokračovať, úrad prevezme vašu žiadosť a až po doručení rozhodnutia o (ne)prijatí na ďalší stupeň vydá rozhodnutie o vašej evidencii. Ak budete v štúdiu pokračovať ďalej, úrad vás do evidencie nezaradí a nemusíte platiť zdravotné poistenie. Keď nastane situácia, že na úrade vašu evidenciu prijali a vám sa podarilo nájsť si zamestnanie, jednoducho o tom do ôsmich dní informujte úrad práce. Ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti preberá Váš zamestnávateľ.
Absolventi Bc. štúdia, ktorí budú pokračovať v mgr. štúdiu na inej fakulte resp. univerzite ukončia štúdium na PF UPJŠ dňom štátnej skúšky a platia pre nich pokyny podľa bodov 3. a 4


Študuj na UPJŠ