UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Certifikované interdisciplinárne kurzy


Dodatočný zápis pre Certifikované interdisciplinárne kurzy bude od 08.02.2021 do 11.02.2021 
(mailom na beata.feckova@upjs.sk).


Certifikované interdisciplinárne kurzy vznikli ako pokračovanie úspešného projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom jedinečnú ponuku certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce a ich atraktivitu medzi zamestnávateľmi.

Atraktívne certifikované interdisciplinárne kurzy sú určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského denného a externého štúdia na všetkých fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, odlišných od jeho študijného odboru a podľa toho, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie. Predpísané predmety je možné absolvovať počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, že predmety je nutné absolvovať v jednom stupni štúdia. Maximálny počet prihlásených študentov je však stanovený pre jednotlivé predpísané predmety.

Certifikované interdisciplinárne kurzy IB1 – IB5, IB7, IB8, IB13 pozostávajú zo 4 predpísaných predmetov; IB6 tvoria 3 predpísané predmety, pričom predmet Kurz prvej pomoci je pre študentov dostupný v zimnom aj letnom semestri, IB12 pozostáva zo 4 voliteľných kurzov - SAP používateľ, SAP administrátor, SAP programátor, SAP konzultant, ktoré pozostávajú z jedného predpísaného spoločného predmetu Základy technológie SAP a ďalších troch predpísaných predmetoch v každom kurze. Absolvovaním predpísaných predmetov z certifikovaného interdisciplinárneho kurzu IB1 - IB8, IB12 a IB13 získa študent Certifikát UPJŠ, v rámci IB12 ešte aj CERTIFICATE SAP academy.

Certifikovaný interdisciplinárny kurz ITpP pozostáva celkovo zo 4 predpísaných predmetov, konkrétne z dvoch povinných predmetov (Základy technológie SAP a Úvod do internetu vecí), z jedného voliteľného predmetu z bloku Data Science a z jedného voliteľného predmetu z bloku Počítačové systémy. Predpísané predmety je možné absolvovať v ľubovoľnom podarí počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, aby boli predmety absolvované v jednom stupni štúdia. Študentom sa v rámci kurzu uznajú zodpovedajúce predmety absolvované aj v predchádzajúcich akademických rokoch.

Kontaktná osoba:

Mgr. Beáta Fecková
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie inovatívneho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: beata.feckova@upjs.sk
Pevná linka: + 421 55 234 1283

Posledná aktualizácia: 09.03.2021