Prejsť na obsah

Pedagogická prax

7minút, 45sekúnd

Referentka pre organizáciu pedagogických praxí:

Mgr. Lenka Kohoutková

✉ lenka.kohoutkova@upjs.sk
✆ 055/234 7172

Dohody o vykonaní práce a výkazy pre cvičných učiteľov:

Emília Focková

✉ emilia.fockova@upjs.sk
✆ 055/234 7188

Pedagogická prax je jednou z povinných organizačných foriem vysokoškolskej prípravy študentov učiteľstva akademických predmetov (ďalej len študenti UAP). Realizuje sa prostredníctvom povinných predmetov pedagogickej praxe, ktoré majú prakticko-výcvikový charakter, nadväzujú na teoreticko-praktickú výučbu na fakulte a realizujú sa v rozsahu vymedzenom učebnými plánmi v podmienkach odborného pracoviska (cvičnej školy) pod vedením kvalifikovaných odborníkov z praxe (cvičných učiteľov). Od ostatných predmetov vysokoškolskej výučby sa odlišujú najmä tým, že študentom UAP vytvárajú priestor pre samostatné tvorivé vyučovanie v reálnej školskej praxi, ktoré má charakter riadených, dozorovaných a poverenými subjektmi vyhodnocovaných aktivít.

Prehľad pedagogických praxí na UPJŠ:

Kód praxeSemester
Mgr. stupňa štúdia
Termín praxeDruh praxeTrvanie praxe
na škole
Rozsah praxe a povinnosti študentaAprobačné predmety (AP)
MPPa1.1.- 14.týždeň zimný semesterHospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax6 týždňov
(štvrtok 3 VH)
18 hodín
(12 H, 6 R VH)
M, F, CH,
B, G, I,
Sj, Aj, Nj, Lj,
H, VO, E, Ps
MPPb2.1. -14.týždeň letný semesterVýstupová priebežná prax12 týždňov
štvrtok 3 VH)
18 hodín/AP
(11 H, 1 PV, 6 R VH)
M, F, CH,
B, G, I,
Sj, Aj, Nj, Lj,
H, VO, E, Ps
MPPc3.zimný semesterVýstupová súvislá prax I.4 týždne24 hodín/AP
(6 H, 18 PV, 18 R VH)
M, F, CH,
B, G, I,
Sj, Aj, Nj, Lj,
H, VO, E, Ps
MPPd4.letný semesterVýstupová súvislá prax II.6 týždňov38 hodín/AP
(8 H, 30 PV, 30 R VH)
M, F, CH,
B, G, I,
Sj, Aj, Nj, Lj,
H, VO, E, Ps
DPŠ3.
5.
podľa ind. možností študenta cvičného učiteľaPedagogická prax6 týždňov alebo dlhšie
(závisí od časovej dotácie AP)
40 hodín/AP
(10 H, 30 PV, 30 R VH)
M, F, CH,
B, G, I,
Sj, Aj, Nj, Lj,
H, VO, E, Ps

Trvanie praxe: 6 týždňov

Miesto konania praxe: základné a stredné školy v Košiciach

Rozsah praxe:

 • hospitácie na vyučovacích hodinách 
 • úvodný organizačno-informačný seminár k praxi MPPa
 • rozbory vyučovacích hodín
 • záverečný informačno-metodický seminár

Organizácia praxe: skupinová

Podrobné informácie pre študentov sú zverejnené na https://lms.upjs.sk/ po prihlásení.

Pozorovacie hárky k pedagogickej časti MPPa

Pozorovacie hárky k psychologickej časti MPPa

Pokyny k Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi

Správa o Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi (elektronicky prostredníctvom lms: https://lms.upjs.sk)

Trvanie praxe: 14 týždňov

Miesto konania praxe: základné a stredné školy v Košiciach.

Rozsah praxe:

 • úvodný organizačno-informačný seminár k praxi MPPb
 • 11 hospitácií na vyučovacích hodinách / 1 AP
 • 1 samostatný výstup na vyučovacej hodine / 1 AP
 • 6 rozborov vyučovacích hodín / 1 AP
 • informačno-metodický seminár na základe inštrukcií predmetového didaktika  

Organizácia praxe: skupinová

Podrobné informácie pre študentov sú zverejnené na https://lms.upjs.sk/ po prihlásení.

Dokumenty k Výstupovej priebežnej praxi

Správa o Výstupovej priebežnej praxi (elektronicky prostredníctvom lms: https://lms.upjs.sk)

Trvanie praxe: 4 týždne

Miesto konania praxe: základné a stredné školy v Košiciach.

Rozsah praxe:

 • 18 samostatných výstupov
 • 18 rozborových hodín
 • 6 hospitácií


Organizácia praxe: individuálna

Podrobné informácie pre študentov sú zverejnené na https://lms.upjs.sk/ po prihlásení.

Pokyny k Výstupovej súvislej praxi (MPPc)

Dokumenty k Výstupovej súvislej praxi (MPPc)

Správa o Výstupovej súvislej praxi I. (elektronicky prostredníctvom lms: https://lms.upjs.sk)

Trvanie praxe: 6 týždňov

Miesto konania praxe: podľa výberu študenta

Rozsah praxe: 
8 hospitácií
30 samostatných výstupov
30 rozborov výstupov 

Organizácia praxe: individuálna

Podrobné informácie pre študentov sú zverejnené na https://lms.upjs.sk/ po prihlásení.

Pokyny k Výstupovej súvislej praxi II.

Dokumenty k Výstupovej súvislej praxi II.

Potvrdenie o absolvovaní pedagogickej aktivity (uznanie pedagogickej praxe)

Správa o Výstupovej súvislej praxi II. (elektronicky prostredníctvom lms: https://lms.upjs.sk)

Študent doplňujúceho pedagogického štúdia absolvuje pedagogickú prax v semestri stanovenom učebným plánom, termín jej realizácie však prispôsobí vlastným časovým možnostiam. Realizácia pedagogickej praxe nesmie narušiť výučbu na vysokej škole.

Rozsah pedagogickej praxe:

 • 30 samostatných výstupov
 • 10 hospitácií na vyučovacích hodinách


Postup pri realizácii pedagogickej praxe DPŠ:

 • študent si vyberie školu zo Zoznamu cvičných škôl UPJŠ alebo o pridelenie požiada referenta ped. praxe;
 • vo zvolenej škole si dá potvrdiť tlačivo Akceptačný list najneskôr 4 týždne pred nástupom na prax;
 • vyplnený Akceptačný list odovzdá referentovi praxe najneskôr 4 týždne pred nástupom na prax e-mailom, osobne, alebo tak, že ho vhodí do schránky na Akceptačné listy na Katedre pedagogiky FF UPJŠ (Moyzesova 9, budova Aristoteles, prízemie vľavo);
 • pri realizácii ped. praxe rešpektuje Pokyny k Pedagogickej praxi;
 • najneskôr 1 týždeň pred praxou zašle príslušnému didaktikovi Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta;
 • po ukončení pedagogickej praxe študent odovzdáva:
  referentovi ped. praxe Správu z pedagogickej praxe (elektronicky v lms)
  predmetovému didaktikovi: Výkaz hospitácií a výstupov praktikanta a Hodnotenie pedagogickej praxe praktikanta

Študent DPŠ nemusí absolvovať pedagogickú prax v prípade, že už vykonáva pedagogickú činnosť na ZŠ alebo SŠ: v rozsahu minimálne 30 vyučovacích hodín a získa súhlasné stanovisko príslušného didaktika s predloženým Potvrdením o pedagogickej činnosti 

Uznanie náhrady pedagogickej praxe DPŠ:

V prípade, že študent spĺňa podmienky pre uznanie náhrady praxe, predloží predmetovému didaktikovi vyplnené a potvrdené tlačivo Potvrdenie o pedagogickej činnosti, ktorý zhodnotí, či uzná pedagogickú činnosť ako náhradu za prax. V prípade uznania praxe, túto skutočnosť predmetový didaktik svojim podpisom a vyjadrením potvrdí v písomne. Študent tak oznámi túto skutočnosť organizátorom praxe najneskôr s odovzdaním akceptačného listu v stanovenom termíne odovzdania akceptačných listov.

Všetky podrobné informácie Vám poskytne referentka pre pedagogické praxe:

Mgr. Lenka Kohoutková
Filozofická fakulta
040 01 Košice
Moyzesova 9

Akceptačný list DPŠ

Dokumenty k praxi DPŠ

Pokyny k praxi DPŠ

V rámci magisterského štúdia je študentom ponúknutá možnosť študentských mobilít v rámci programu ERASMUS+. Študentom, ktorí sa zúčastnia tejto mobility je umožnené absolvovať pedagogickú prax v inom termíne ako je stanovený pri jednotlivých typoch pedagogickej praxe. Pre týchto študentov platia doplňujúce informácie a povinnosti:

Študent musí v čase podpísania dohody Learning Agreement v rámci programu Erasmus+ doručiť na Katedru pedagogiky (KPE) Žiadosť o umožnenie realizácie praxe v inom termíne, ktorú najprv schvália/neschvália predmetoví didaktici za oba predmety a následne za organizátora pedagogických praxí vedúci katedry pedagogiky FF UPJŠ. Potvrdené tlačivo doručí študent referentovi pedagogickej praxe.

Odporúčame študentom komunikovať s referentom pedagogickej praxe Katedry pedagogiky FF UPJŠ v dostatočnom predstihu a na základe jeho odporúčania plánovať realizáciu pedagogickej praxe pred nástupom na Erasmus+ pobyt alebo bezprostredne po návrate z Erasmus+ pobytu. Pri plánovaní náhradného termínu je však nevyhnutné zohľadniť realizovanie a absolvovanie podmieňujúcich predmetov uvedených pri jednotlivých typoch pedagogickej praxe.

Pedagogickú prax nie je možné absolvovať v skoršom termíne ako by študent získal hodnotenie z podmieňujúcich predmetov.

V prípade schválenia Žiadosti o umožnenie realizácie praxe v inom termíne si študent dohodne inštruktážny seminár individuálne podľa pokynov referenta pedagogickej praxe. Pre realizovanie pedagogickej praxe v náhradnom termíne platia rovnaké pokyny a dokumenty ako pri riadnom realizovaní pedagogickej praxe.

Dokumenty k organizácii PP

Zoznam škôl, na ktorých študenti môžu realizovať pedagogickú prax – Zoznam cvičných škôl so zmluvou s UPJŠ


Študuj na UPJŠ