UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spolupráca

Domáca

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UCM, Trnava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Stavebná fakulta TUKE, Košice
Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
Ústav geotechniky SAV Košice
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Zahraničná

Sliezska technická univerzita, Poľsko
VŠB-TU Ostrava, Česko
Technická univerzita Kréty, Grécko
Fakulta prírodných vied, Univerzita z Kragujevca, Srbsko

Posledná aktualizácia: 27.01.2020