UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Štúdium

MIKROBIOLÓGIA A ZÁKLADY VIROLÓGIE
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD., RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

Stručná osnova predmetu: Vírusy, prokaryotické a eukaryotické mikroorganizmy, ich cytológia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, klasifikácia. Aktivity mikrorganizmov z hľadiska ich významu pre človeka a pre životné prostredie.

APLIKOVANÁ MIKROBIOLÓGIA
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD., RNDr. Lenka Maliničová, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD.

Stručná osnova predmetu: Využitie mikroorganizmov v priemyselných procesoch, výroba biochemikálií, rekombinantné DNA techniky v priemysle. Kyselinu mliečnu produkujúce baktériách a ich využitie v potravinárskom priemysle. Mikrobiologická kvalita potravín. Využitie mikroorganizmov pri ochrane životného prostredia – čistenie odpadových vôd, bioremediácia, biopalivá, bioplyn.

BIOINFORMATIKA
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Jana Kisková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Úvod do Bioinformatiky, voľne prístupné biologicky a biomedicínsky orientované databázy, voľne dostupné bioinformatické software a nástroje. Analýza sekvencií biopolymérov, nukleové kyseliny, proteíny. Párové porovnania sekvencií, porovnania viacerých sekvencií, analýza evolučnej a fylogenetickej príbuznosti biopolymérov, tvorba a analýza fylogenetických stromov, molekulárna identifikácia organizmov.

ENVIROMENTÁLNA MIKROBIOLÓGIA
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD.

Stručná osnova predmetu: Evolúcia a biodiverzita mikroorganizmov, mikroorganizmy v životnom prostredí, vplyv abiotických faktorov na mikroorganizmy, biogeochemické cykly, interakcie mikroorganizmov s ostatnými organizmami.

ENVIROMENTÁLNE BIOTECHNOLÓGIE
Prednášajúci: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD.

Stručná osnova predmetu: XXX

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA V MIKROBIOLÓGII
Prednášajúci: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD., RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

Stručná osnova predmetu: xxx

ÚVOD DO GÉNOVÝCH MANIPULÁCIÍ
Prednášajúci: RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

Stručná osnova predmetu: Základné pojmy génových manipulácií, postupy na prípravu rekombinantnej DNA a techník prenosu genetickej informácie do rôznych buniek. Základné metódy selekcie a detekcie rekombinantov. Najaktuálnejšie otázky génových manipulácií.

GÉNOVÉ MANIPULÁCIE
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

Stručná osnova predmetu: Klonovanie a expresia génov v kvasinkách a v živočíšnych bunkách. In vitro amplifikačné techniky pre molekuly DNA a RNA. In vitro mutagenéza. Biotechnológia a génové inžinierstvo. Príprava biologicky aktívnych látok a rekombinantných vakcín.

VYBRANÉ KAPITOLY Z MIKROBIOLÓGIE A VIROLÓGIE
Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Lenka Maliničová, PhD., prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Charakteristika rodov Chlamydia, Rickettsia a Mycoplazma. Molekulové základy replikácie a expresie vírusového genómu. Molekulárne mechanizmy pretrvávania vírusov v bunkách hostiteľského organizmu. Vzťah vírusov k populáciám hostiteľov a k prostrediu. Charakteristické vlastnosti niektorých vírusov (hemaglutinácia, onkolýza, pyrogenita). Súčasné názory na mechanizmus poškodenia bunky vírusmi. Prenos genetickej informácie a infekcia organizmu. Odolnosť organizmu proti vírusovej nákaze. Faktory nešpecifickej odolnosti organizmu proti vírusovej nákaze. Špecifická odolnosť – imunita pri vírusových nákaz (humorálna, celulárna, miestna imunita). Aktívna a pasívna imunizácia proti vírusovej nákaze. Epidemiológia vírusových nákaz. Chemoterapia vírusových ochorení. Najnovšie poznatky z oblasti mikrobiológie a virológie.

Posledná aktualizácia: 13.02.2020