UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Spolupráca

Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzelávania študentov v praktickej rovine.

V súčasnosti je oficiálna zmluvná spolupráca s týmito subjektmi:

 gista1

GISTA s.r.o
Hlavná 133
080 01 Prešov

 photomap1

PHOTOMAP, s.r.o.
Poludníková 3/1453
040 12 Košice

 kosice-zapad1

Miestny Úrad Košice-Západ
Tr. SNP 39
040 11 Košice Západ

http://www.surveye.sk/style/surveye.png

SURVEYE, s. r. o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica

Posledná aktualizácia: 17.01.2019