UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Veda a výskum

Zamestnanci Ústavu informatiku sa podieľajú na riešení viacerých domácich a zahraničných projektov. Výsledky sú prezentované na Seminári Ústavu informatiky, na domácich a zahraničných konferenciách, vo vedeckých časopisoch.

 

Riešené projekty:

Projekty špičkového vedeckého tímu KOSDIM – Košická Skupina Diskrétnej Matematiky
https://www.medic.upjs.sk/en/university/research/scientific-and-research-activities-phd-studies/top-research-teams/kosdim/research-projects/

Riešiteľ projektov špičkového vedeckého tímu z Ústavu informatiky:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prorektor UPJŠ v Košiciach pre informatizáciu a riadenie kvality

COST action CA17124 Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practises
https://digforasp.uca.es/
(Digitálna forenzná analýza: analýza dôkazov prostredníctvom inteligentných systémov a postupov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2022

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Projekt – Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia
http://www.vsl.sk/projekty-spolufinancovane-eu/

Obdobie riešenia: 2020 – 2022

Prijímateľ:
VSL Software, a.s.

Garant projektu za UPJŠ v Košiciach:
RNDr. Erik Bruoth, PhD.

Riešitelia z Ústavu informatiky:
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
Mgr. Šimon Horvát

VEGA 1/0355/20 Mechanisms of auditory spatial and attention processing: experiments, oscillations, computational models and analytical methods
Obdobie riešenia: 2020 – 2022

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

VEGA 1/0056/18 Descriptive and computational complexity of automata and algorithms
(Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov)
Obdobie riešenia: 2018 – 2020

Zodpovedný riešiteľ:
Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Spoluriešitelia:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. František Galčík, PhD.
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

 

EU HORIZON 2020 MSCA-RISE-2015 Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (ALT)
(Adaptácia, učenie a tréning priestorového sluchu v zložitých prostrediach)
Obdobie riešenia: 2016– 2019

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

COST BM1306 An action for Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET)
(Lepšie porozumenie heterogenity Tinitusu pri zlepšovaní a vyvíjaní novej liečby)Obdobie riešenia: 2014 – 2018

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

 

Vybrané vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

 • Hemisphere-Specific Properties of the Ventriloquism Aftereffect, Norbert Kopčo, Peter Lokša, Lin I-F, Groh J, Shinn-Cunningham B. Journal of the Acoustical Society of America, 146, EL177  (2019)

 • Network Intrusion Detection with Threat Agent Profiling, Tomáš Bajtoš, Andrej Gajdoš, Lenka Kleinová, Katarína Lučivjanská, Pavol Sokol. In: Security and Communication Networks. – ISSN 1939-0114. – (2018), art.no. 3614093, [17 s.].

 • On stability of fuzzy formal concepts over randomized one-sided formal context, Lubomir Antoni, Stanislav Krajči, Ondrej Krídlo. In: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. – č. 333 (2018), s. 36-53.

 • Streaming and sound localization with a preceding distractor, Norbert Kopčo, Gabriela Andrejková, Virginia Best, Barbara Shinn-Cunningham. In: The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 141, EL 331 (2017); doi: 10.1121/1.4979167.

 • Alternating space is closed under complement and other simulations for subalgorithmic space, Viliam Geffert. In: Information and Computation, Vol. 253, (2017), s. 163-178.

 • Boolean language operations on nondeterministic automata with a pushdown of constant height, Zuzana Bednárová, Viliam Geffert a kol., In: Journal of Computer and System Sciences. – ISSN 0022-0000. – Vol. 90 (2017), s. 99-114.

 • On a relation between k-path partition and k-path vertex cover, Christoph Brause, Rastislav Krivoš-Belluš. In: Discrete Applied Mathematics. – ISSN 0166-218X. – Vol. 223 (2017), s. 28-38.

 • On biconcepts in formal fuzzy concept analysis / Jan Konecny, Ondrej Kridlo.
  In: Information Sciences. – ISSN 0020-0255. – vol. 375 (2017), s. 16-29.

 • On Computing an Optimal Semi-matching, František Galčík, Ján Katrenič, Gabriel Semanišin. In: Algorithmica.  ISSN 0178-4617. – Vol. 78, no. 3 (2017), s. 896-913.

 • Representation of fuzzy subsets by Galois connections, Lubomir Antoni, Stanislav Krajči, Ondrej Krídlo. In: Fuzzy Sets and Systems. – ISSN 0165-0114. – Vol. 326 (2017), s. 52-68.

 • Some bounds on the generalised total chromatic number of degenerate graphs, Izak Broere, Gabriel Semanišin. In: Information Processing Letters. – ISSN 0020-0190. – Vol. 122 (2017), s. 30-33.

 • The Chu construction and generalized formal concept analysis / Lubomir Antoni, Immaculada Cabrera, Stanislav Krajči, Ondrej Krídlo, Manuel Ojeda-Aciego. In: International Journal of General Systems. – ISSN 0308-1079. – Vol. 46, no. 5 (2017), 458-474.

 • Two double-exponential gaps for automata with a limited, Zuzana Bednárová, Viliam Geffert. In: Information and Computation. – ISSN 0890-5401. – Vol. 253 (2017), s. 381-398.

 

 

Posledná aktualizácia: 23.11.2020