UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Laboratórium bunkovych interakcií

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Predmetom výskumu LBI je štúdium bunkových interakcií zapojených do regulácie mikroprostredia nádorov a rán s možnosťou ich terapeutického ovplyvnenia. LBI je priamo prepojené s Referátom biomedicínskeho výskumu VÚSCH, a.s. a úzko spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými výskumnými skupinami.

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/centrum-vyskumu/medipark/aktuality/22466/

Medzi domáce spolupracujúce pracoviská patrí najmä Ústav farmakológie UPJŠ LF v Košiciach a Katedra farmakognózie a botaniky UK FaF v Bratislave. Zo zahraničných pracovísk je zabehnutá dlhodobá spolupráca s laboratóriom Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Hansa-Joachima Gabiusa z Univerzity Ludwiga-Maximiliána v Mníchove a laboratóriom prof. MUDr. Karla Smetanu, DrSc. z Anatomického ústavu 1. LF UK, ktorá je zameraná na glykobiológiu a bunkové interakcie v nádoroch a ranách. V poslednej dobe sa naše pracovisko zapája aj do vývoja aktívnych a antibakteriálnych krytí rán, a to najmä s Klinikou popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Prahe, skupinou Ing. Dominika Rejmana, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR a Laboratoří přípravy nanovláken a nanopovrchů prof. RNDr. Davida Lukáša, CSc. z TUL v Liberci.

 

Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Peter Gál, Ph.D., MBA

Doktorandi
Mgr. Nikola Melegová
Mgr. Miriam Gurbáľová
Mgr. Lukáš Urban

 

Vybrané publikácie

  1. Zajicek R, Kubok R, Petrova N, Tokarik M, Matouskova E, Gal P. Complex approach of skin repair in extensively burned child: bilayer Integra® and skin grafting facilitated by non-cultured autologous skin cells and Xe-Derma®. J Wound Care. in press
  2. Michalová Z, Čoma M, Kičová M, Gabzdilová J, Dedinská K, Guman T, Hájiková M, Veselinyová D, Giertlova M, Gál P, Šarišský M. Overexpression of Galectin-3 in Chronic Lymphocytic Leukemia Is Associated With 17p Deletion: A Short Report. Anticancer Res. 2019 Jun;39(6):2805-2810.
  3. Fáber L, Kováč I, Mitrengová P, Novotný M, Varinská L, Vasilenko T, Kello M, Čoma M, Kuruc T, Petrová K, Miláčková I, Kuczmannová A, Peržeľová V, Mižáková Š, Dosedla E, Sabol F, Luczy J, Nagy M, Majerník J, Koščo M, Mučaji P, Gál P. Genistein Improves Skin Flap Viability in Rats: A Preliminary In Vivo and In Vitro Investigation. Molecules. 2018 Jul 4;23(7). pii: E1637.
  4. Zivicova V, Gal P, Mifkova A, Novak S, Kaltner H, Kolar M, Strnad H, Sachova J, Hradilova M, Chovanec M, Gabius HJ, Smetana K Jr, Fik Z. Detection of Distinct Changes in Gene-expression Profiles in Specimens of Tumors and Transition Zones of Tenascin-positive/-negative Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Anticancer Res. 2018 Mar;38(3):1279-1290.
  5. Gál P, Varinská L, Fáber L, Novák Š, Szabo P, Mitrengová P, Mirossay A, Mučaji P, Smetana K. How Signaling Molecules Regulate Tumor Microenvironment: Parallels to Wound Repair. Molecules. 2017 Oct 26;22(11). pii: E1818.
  6. Peržeľová V, Sabol F, Vasilenko T, Novotný M, Kováč I, Slezák M, Ďurkáč J, Hollý M, Pilátová M, Szabo P, Varinská L, Čriepoková Z, Kučera T, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Mučaji P, Smetana K Jr, Gál P. Pharmacological activation of estrogen receptors-α and -β differentially modulates keratinocyte differentiation with functional impact on wound healing. Int J Mol Med. 2016 Jan;37(1):21-8.
  7. Kováč I, Ďurkáč J, Hollý M, Jakubčová K, Peržeľová V, Mučaji P, Švajdlenka E, Sabol F, Legáth J, Belák J, Smetana K Jr, Gál P. Plantago lanceolata L. water extract induces transition of fibroblasts into myofibroblasts and increases tensile strength of healing skin wounds. J Pharm Pharmacol. 2015 Jan;67(1):117-25.
  8. Valach J, Fík Z, Strnad H, Chovanec M, Plzák J, Cada Z, Szabo P, Sáchová J, Hroudová M, Urbanová M, Steffl M, Pačes J, Mazánek J, Vlček C, Betka J, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Kodet R, Smetana K Jr, Gál P, Kolář M. Smooth muscle actin-expressing stromal fibroblasts in head and neck squamous cell carcinoma: increased expression of galectin-1 and induction of poor prognosis factors. Int J Cancer. 2012 Dec 1;131(11):2499-508.
  9. Novotný M, Vasilenko T, Varinská L, Smetana K Jr, Szabo P, Sarišský M, Dvořánková B, Mojžiš J, Bobrov N, Toporcerová S, Sabol F, Matthews BJ, Gál P. ER-α agonist induces conversion of fibroblasts into myofibroblasts, while ER-β agonist increases ECM production and wound tensile strength of healing skin wounds in ovariectomised rats. Exp Dermatol. 2011 Sep;20(9):703-8.
  10. Dvořánková B, Szabo P, Lacina L, Gal P, Uhrova J, Zima T, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Sykova E, Smetana K Jr. Human galectins induce conversion of dermal fibroblasts into myofibroblasts and production of extracellular matrix: potential application in tissue engineering and wound repair. Cells Tissues Organs. 2011;194(6):469-80.
Posledná aktualizácia: 19.04.2020