UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pre žiadateľov o doplňujúcu skúšku

Doplňujúca skúška je skúška, ktorá slúži na uznanie dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte.

Náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje §18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 z 30. januára 2018 o doplňujúcej skúške.

Všeobecné informácie ku doplňujúcej skúške pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár
Prípravný kurz

Posledná aktualizácia: 17.02.2021