Prejsť na obsah

Pre študentov UPJŠ

13minút, 36sekúnd

Akreditované testovacie centrum ICDL SK011 (ďalej ATC UPJŠ) aj v akademickom roku 2022/2023 ponúka pre študentov UPJŠ (ďalej len študent) prípravu a testovanie podľa medzinárodného štandardu ICDL.

Záujemca z radov študentov UPJŠ má okrem toho možnosť zapísať si predmety z certifikovaného interdiplinárneho kurzu IB11 Medzinárodný certifikát ECDL prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS2), ktorý pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • Základy práce s počítačom ICDL-M2 (dištančne),
 • Spracovanie textu ICDL-M3 (dištančne),
 • Tabuľkový kalkulátor ICDL-M4 (dištančne),
 • Používanie databáz ICDL-M5 (dištančne),
 • Prezentácia ICDL-M6 (dištančne),
 • Základy práce online ICDL-M7 (dištančne),
 • Práca s obrázkami a grafikou ICDL-M9 (dištančne),
 • Bezpečnosť pri práci s IKT ICDL-M12 (dištančne).

Uvedené predmety slúžia na prípravu pred testovaním ICDL. Predmety obsahujú študijné materiály spracované podľa aktuálneho Sylabu ICDL, podľa ktorého sú pripravené testy ICDL z jednotlivých modulov. Študent má možnosť absolvovať všetky predmety v jednom semestri, alebo si prípravu rozdelí do viacerých semestrov. Zapísaním predmetov v Akademickom informačnom systéme (AIS2) sa predmety stávajú súčasťou študentovho programu. Všetky vyššie uvedené predmety sa realizujú dištančne, formou e-learningu (študent si volí čas a miesto štúdia podľa svojho rozhodnutia) a preto predmety nie sú nasadené do žiadneho rozvrhu a je ich možné zapísať do zimného alebo letného semestra.

Jednotlivé obsahy predmetov sú k dispozícii v e-learningovom portáli lms.upjs.sk v časti Certifikované interdisciplinárne kurzy pod časťou IB11 – Medzinárodný certifikát ECDL. Podmienkou prístupu je vytvorenie konta v lms.upjs.sk pomocou prihlasovacích údajov zhodných s prihlasovacími údajmi do AIS2. Prístup k študijným materiálom, ukážkovým testom a pod. študent získa od príslušného administrátora predmetu, ktorý prihláseným študentom zašle prihlasovací kľúč.

Po zapísaní predpísaných predmetov budú študentov e-mailom kontaktovať administrátori Mgr. Eva Ružičková alebo Mgr. Beáta Fecková.

Získanie kreditov za vyššie uvedené predmety je podmienené zapísaním (v AIS2) a úspešným absolvovaním Testovania ICDL z príslušného modulu.

Kritériá výberu

 • Študent sa prihlasuje na vyhlásený termín testovania len z modulov, ktoré si zapísal v Akademickom informačnom systéme (AIS2), pričom vyhlásené termíny testovania sú zverejnené na portáli CCVaPP
 • Pre prihlásenie na termín testovania je nutné vyplniť prihlášku. Pre vyplnenie prihlášky sa študent UPJŠ s kontom v AIS2 najprv musí prihlásiť do portálu CCVaPP cez tlačidlo Vstup pre UPJŠ, následne v menu cez Aktivitu vyberie Prihlásiť sa na aktivitu. Po zobrazení ponúkaných aktivít si v dolnej časti nájde aktivitu Testovanie ICDL a klikne na Zobraziť termíny. Následne sa cez tlačidlo Prihlásiť sa prihlási na zvolený termín. Po odoslaní elektronickej verzie prihlášky sa vygeneruje pdf prihláška, ktorú je potrebné vytlačiť, podpísať a priniesť pred termínom testovania.
 • Vo zvolenom termíne môže študent absolvovať všetky testy, alebo si ich rozloží do viacerých termínov.
 • Dodatočné doplnenie (odobratie) modulu do existujúcej prihlášky je možné len nasledujúcim spôsobom:
  • v prípade, že to systém dovoľuje, je možné zrušiť prihlášku (odhlásiť sa z termínu) a následne sa prihlásiť na zvolený termín s novým zložením modulov.
  • v prípade, že to systém nedovoľuje, je možné požiadať o zmenu modulov Kanceláriu ICDL ATC SK011 na UPJŠ a to najneskôr deň pred termínom testovania.
 • Študent môže absolvovať v danom termíne skúšku/test len z tých modulov, na ktoré sa vopred prihlásil; v deň testovania nie je možné dodatočné doplnenie požiadavky.
 • Študent musí pri prihlasovaní sa na konkrétny termín zohľadniť obmedzenie, podľa ktorého nemôže absolvovať testovanie u takého vedúceho testovania, s ktorým je v blízkom príbuzenskom vzťahu, alebo ktorý ho na toto testovanie pripravoval.
 • Študent musí pri prihlasovaní sa na konkrétny termín zohľadniť priestorové obmedzenie ATC.
 • ATC potvrdí študentovi prijatie prihlášky až po úspešnom zaregistrovaní uchádzača o testovanie v systéme ICDL/SK Waset.
 • Študent berie na vedomie informáciu, že ATC môže uchádzača prihlásiť v systéme ICDL/SK Waset na ďalší termín testovania z toho istého modulu, až keď sú v systéme ICDL/SK Waset vložené výsledky z predchádzajúceho termínu testovania a termín bol Kanceláriou ECDL uzavretý.
 • Prihlásenie sa na termín testovania ICDL je pre študenta záväzné.
 • Testovanie prebieha v akreditovanej testovacej miestnosti ICDL,
 • Testovanie prebieha na akreditovanej softvérovej platforme, ktorá je v danej miestnosti registrovaná a na ktorú má ATC príslušnú Bázu otázok a testov,
  • Windows 10 SK,
  • Word 2016 SK,
  • Excel 2016 SK,
  • Access 2016 SK,
  • PowerPoint 2016 SK,
  • Outlook 2016 SK,
  • Internet Explorer SK,
  • MS Windows Defender SK a 7-Zip SK
  • GIMP 2.8.10 SK
 • Vykonávané testy ICDL losuje systém IS ICDL/SK na základe elektronickej požiadavky vedúceho testovania.
 • Každý test podľa sylabov ICDL musí byť ukončený do 45 minút.
 • Testy ukončené po časovom limitebudú prehlásené za neplatné. V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu očas poruchy.
 • Študent UPJŠ (ďalej študent) môže absolvovať testy zviacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určil, ak to vyhlásený termín umožňuje.
 • Ak študent nevlastní Index ICDL apodpísal plný súhlas so spracovaním osobných údajov v systéme IS ICDL/SK, zástupca ATC po potrebnej kontrole personifikuje a odovzdá študentovi Index ICDL (ďalej index). Študent musí index podpísať. Prevzatie indexu potvrdí študent podpísaním Protokolu oprevzatí indexu ICDL Vyhlásenia, v ktorom sa zaväzuje absolvovať testovanie ICDL z modulov (predmetov), na ktoré saprostredníctvom Akademického informačného systému (AIS2) prihlásil.
 • Bez platného, personifikovaného a uchádzačom podpísaného indexu nie je možné uchádzača k testovaniu pripustiť. Ak uchádzač neudelí plný súhlas so spracovaním osobných údajov, nemožno mu odovzdať index, ani poskytnúť ďalšie služby systému ICDL.
 • Identifikácia študentov prihlásených na testovanie ICDL prebieha tesne pred začiatkom testovania. Identifikácia sa vykonáva na základe porovnávania údajov v Indexe ICDL s údajmi v niektorom z oficiálnych identifikačných dokladov (OP, pas). Účelom tejto identifikácie je overiť, či držiteľ Indexu ICDL je osoba, ktorá sa dostavila na testovanie. Študent je povinný podrobiť sa identifikácii. Pri identifikácií musí študent odovzdať svoj index osobe, ktorá je oprávnená identifikáciu vykonať, ináč nemôže byť k testovaniu pripustený.
 • Identifikáciu študentov a overenie údajov v prihláške vykonáva manažér testovania alebo ním poverená osoba činná v systéme ICDL.
 • Po identifikácii prebieha overenie údajov v prihláške.
 • Vedúci testovania uvedie pred začiatkom vlastného testovania študentov k prideleným pracovným staniciam.
 • Vedúci testovania vždy oboznámi všetkých študentov s organizačnými pokynmi, s pravidlami testovania, so štruktúrou testov a s princípmi otázok a úloh, ktoré sa musia dodržiavať, a to ústnou alebo písomnou formou a vysvetlí prípadné nejasnosti.
 • V miestnosti musí byť počas celého termínu testovania k dispozícii tzv. Zoznam uchádzačov s vylosovanými testami, vytlačený zo systému IS ICDL/SK (WASET). Do tohto zoznamu sa ručne doplní číslo pracovnej stanice a podpisy študentov, sumárne hodnotenie jednotlivých testov a podpisy ASK zúčastnených na testovaní a hodnotení.
 • Niektoré úlohy v testoch na seba priamo nadväzujú a musia sa vykonávať v uvedenom poradí.
 • Na začiatku testovania vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania zapožičajú každému uchádzačovi kompletné písomné zadanie z prihláseného modulu a opečiatkovaný alebo inak označený čistý papier na poznámky. Študent obdrží aj písomnú informáciu (na tabuli alebo na papieri) o umiestnení svojho pracovného adresára, o svojom identifikačnom kóde, ktorým sa bude v testoch identifikovať.
 • Vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania požiada študenta o podpis v Zozname uchádzačov, ktorým je študent povinný potvrdiť, že prevzal zadanie testu z prihláseného modulu v písomnej forme, že bol oboznámený s rozmiestnením potrebných pracovných súborov, že bol oboznámený spravidlami a s procedúrou testovania, že súhlasí s použitím osobných údajov uvedených v Zozname uchádzačov na účel evidencie v systéme ICDL a na účel vystavenia dokladov ICDL. Každé zadanie sa preberá a podpisuje samostatne.
 • Každému študentovi musí byť zreteľne oznámený čas začiatku a ukončenia testu. Časy začatia a ukončenia testu pre každého študenta sú zaznačené na verejne viditeľnom mieste (napr. na tabuli). Študenti musia byť oboznámení s umiestnením hodín (príp. iného zariadenia na meranie času) v miestnosti.
 • Testy v základnom programe ICDL, teda podľa sylabov ECDL, môžu trvať maximálne 45 minút.
 • Testy ukončené po časovom limite sú prehlásené za neplatné.
 • V priebehu testovania smie študent pracovať len s podkladmi, ktoré dostal od vedúceho testovania, t. j. zadanie, pracovné súbory, poznámkový papier.
 • Študent nesmie používať žiadnu literatúru, vlastné ani iné poznámky, prípadne iné informačné médiá. Smie používať nápovedný systém zvolenej relevantnej softvérovej aplikácie a systému pre prácu so súbormi.
 • Študent nesmie v priebehu testovania akýmkoľvek spôsobom komunikovať s ostatnými študentami. Študent nesmie pozorovať činnosť iného študenta. Musí mať vypnutý mobilný telefón.
 • Za účelom objasnenia akýchkoľvek skutočností (inštrukcií, textu vtestovacom materiáli apod.) smú študenti osloviť len akreditovaného skúšobného komisára prítomného v miestnosti.
 • Študent nesmie počas testu opustiť testovaciu miestnosť.
 • Po ukončení testovania musí študent vrátiť vedúcemu testovania v plnom počte všetky zapožičané materiály vrátane poznámkových papierov.
 • Akákoľvek časť testovacieho materiálu prípadne poznámok študentov môže byť z miestnosti testovania vynesená len vedúcim testovania.
 • Ak študent, ktorý test vzdal, neurobil žiaden pracovný krok, získava v hodnotení 0 bodov.
 • Ak študent poruší niektoré z uvedených pravidiel, je test vedúcim testovania prehlásený za neplatný. Vedúci testovania vyznačí uvedenú skutočnosť do Zoznamu uchádzačov („test neplatný“) a potvrdí ju svojím podpisom.
 • Študent je upozornený na čas 5 minút a následne 1 minútu pred ukončením testu.
 • Ak uplynie maximálny povolený čas, vedúci testovania oznámi študentovi ukončenie testu a odoberie študentovi písomné zadanie testu a všetky podklady zapožičané pred testom.
 • Akonáhle študent odovzdávedúcemu testovania všetky zapožičané materiály (zadania, poznámkové papiere), musí opustiť testovaciu miestnosť.

Po úspešnom* absolvovaní testu manažér ICDL zapíše študentovi UPJŠ (ďalej len študent) v Akademickom informačnom systéme (AIS2) hodnotenie príslušných predmetov certifikovaného interdisciplinárneho kurzu IB11 – Medzinárodný certifikát ECDL. Zápis hodnotení bude prebiehať priebežne podľa možností ATC a administrátorov jednotlivých predmetov.

Keď študent uspešne absolvuje všetky testy ICDL (zapísané predmety v AIS2):

 • požiada ATC o vydanie:
  • Certifikátu ICDL Profile
   • ak má úspešne vykonané skúšky zo štyroch základných modulov skupiny Base a z troch zvolených modulov skupiny Standard podľa sylabov ICDL (bez nutnosti špeciálnej žiadosti);
   • alebo ak má úspešne vykonané skúšky len z niektorých modulov.

ATC zabezpečí:

 • vydanie Certifikátov ICDL Profile Kanceláriou ECDL;
 • odovzdanie certifikátov a originálov príslušných indexov jednotlivým študentom**.

* Študentovi sa oznamuje úspešnosť testu z daného modulu v percentách. Študent úspešne vykonal test, ak získal najmenej 75% bodov testu. Študentovi ATC neposkytuje informáciu o detailnom hodnotení testu.

** Študent je povinný prevzatie Certifikátu ICDL potvrdiť svojim podpisom na Protokole o prevzatí certifikátu.

Certifikované interdisciplinárne kurzy vznikli ako pokračovanie úspešného projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom jedinečnú ponuku certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce aich atraktivitu medzi zamestnávateľmi.

Viac informácií na: https://www.upjs.sk/studenti/certifikovane-interdisciplinarne-kurzy/

Dištančné vzdelávanie je forma riadeného samostatného štúdia. Hlavnou úlohou učiteľa tzv. tútora pri dištančnom vzdelávaníje kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť (známkovať) samostatné práce študujúcich, oznamovať im výsledky, odpovedať na otázky, viesť prípadné konzultácie a pod. V dištančnom štúdiu sa neprednáša, jeho ťažisko spočíva vo využívaní študijných materiálov. Ako študijné materiály sú označované študijné texty, prezentácie a ďalšie pomôcky, ktoré sú didakticky konštruované tak, aby maximálne uľahčovali samostatné štúdium. Učivo má byť dávkované rovnomerne v menších častiach. V súčasnosti je jednou z najvýhodnejších foriem realizácie dištančného vzdelávania e-learning so svojimi špecifickými metódami vzdelávania.

E-learning dovoľuje využitie väčšiny dostupných informačných a komunikačných prostriedkov, ktorými môžeme učivo nielen prezentovať, ale tiež overovať a testovať priebeh učebného procesu. Veľký význam sa prikladá zaraďovaniu spätnoväzbových prvkov v podobe rôznych ankiet, hlasovaní, testov a dotazníkov preverujúcich pochopenie a zvládnutie učiva. Vlastný učebný text môže byť graficky členený, môže obsahovať multimediálne, teda zvukové aj obrazové súbory, problémové úlohy, riešené aj neriešené príklady, autotesty a pod.

Používanie LMS (Learning Management System) je kľúčovým krokom k zavedeniu e-learningu. Informačný riadiaci systém je prispôsobený požiadavkám špecifickým pre oblasť vzdelávania. Okrem požiadaviek správy e-learningových vzdelávacích aktivít je dôležitá aj prípadná podpora administrácie prezentačného vzdelávania, manažovanie zdrojov potrebných pre vzdelávacie aktivity, prezentovanie a aktualizácia kurzov, správa používateľov, testovanie vedomosti študujúcich, registrácia výstupov zo vzdelávacích aktivít.

Pri štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach využívame pre e-learning LMS prostredie Moodle.

Prílohy

File Popis File size
pdf Vyberove_kriteria_medzinarodne_certifikaty_ecdl_2022-2023 377 KB

Študuj na UPJŠ