UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na projekty VEGA

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017.
Žiadosť o granty na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 sa podáva na MŠVVaŠ SR elektronicky do 29.4.2016 do 14:00 hod. prostredníctvom on-line systému e-VEGA. na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte - Registrácia pripravovaných projektov

Z dôvodu povinnosti archivovať projekty pre prípad kontroly Vás prosíme doručiť v tlačenej forme najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 hod. na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ tieto materiály:

  • originál žiadosti podpísaný vedúcim projektu a ostatnými spoluriešiteľmi - 1x
  • prvú stranu anglickej verzie - 1x (prípadne zaslať e-mailom/poštou len názov projektu v anglickom jazyku)
  • vygenerované Potvrdenie o podaní žiadosti - 2x (v prípade spolupráce so SAV - 3x)

V prípade potreby je možné požiadať CCVaPP o podporu - vytvorenie pracovnej skupiny (zodpovedný riešiteľ projektu, odborní riešitelia projektu, CCVaPP – kontaktná osoba pre grantovú schému, prípadne kontaktná osoba pre fakultu) pre prípravu rozpočtu, resp. pre špecifikáciu obsahu nákupov a služieb.

CCVaPP zabezpečí podpísanie doručených potvrdení dekanom fakulty a odoslanie na agentúru VEGA.
Pred podaním žiadosti je vedúci projektu povinný prekonzultovať rozpočet projektu s poverenými zamestnancami CCVaPP (Mgr. Lenka Sokolová Sabovčíková, Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová - kontakt).
Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Zaslanie tlačeného potvrdenia o podaní žiadosti na agentúru VEGA zabezpečí CCVaPP.
Na potvrdení o podaní žiadosti čitateľne uveďte meno, priezvisko, tituly a funkciu dekana príslušnej fakulty UPJŠ, a taktiež čitateľne uveďte meno, priezvisko, tituly vedúceho projektu. V prípade spoločného projektu z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu (uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu).
Na účely kontroly ostáva na archiváciu u žiadateľa kompletne vyplnený originál celého formulára žiadosti v slovenskom jazyku (obsahujúci registračné číslo danej žiadosti - doklad o tom, že nejde o jej koncept), ktorý sa už na agentúru VEGA neposiela.
Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už toto potvrdenie nepodpisujú). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií. Správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú.

Podľa štatútu a pravidiel VEGA:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • výška finančných prostriedkov v kategórii bežných aj kapitálových výdavkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená).

Linky: Úplné znenie výzvy

Posledná aktualizácia: 29.10.2021