UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Tlačivá na stiahnutie

Príloha č. 4 - Dohoda o použití cestného motor.vozidla okrem AUS /na stiahnutie/
Poz.: Od 1.1.2008 je v platnosti nové interné tlačivo "Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem motorového vozidla zamestnávateľa uzavretá v súlade s ust. § 7 ods. 1 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi UPJŠ /fakultou/ a zamestnancom /majiteľom vozidla/ - k dispozícii aj u Mgr. Tkáčovej alebo na sekretariáte dekanky a tajomníčky fakulty

SPRÁVA Z PRACOVNEJ CESTY
(tlačivo správy je určené pre tuzemské aj zahraničné pracovné cesty zamestnancov UPJŠ a jej pracovísk)

Posledná aktualizácia: 23.05.2019