UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

Ústav sa z hľadiska predmetov, resp. ich hlavných súčastí zameriava hlavne na 

* všeobecnú štátovedu (ťažiskovo na teóriu demokracie a právny štát),
* teóriu práva (vzťah práva a spravodlivosti, formy nepráva a nespravodlivého práva),
* základné práva a slobody, právne princípy (ľudská dôstojnosť),
* výklad práva a teóriu právnej argumentácie,
* pramene práva (ústava – ústavné zákony, vnútroštátne právo – európske právo),
* právnu etiku,
* rétoriku pre právnikov,
* právnu komparatistiku a veľké právne systémy,
* rozhodovaciu činnosť ústavných súdov,
* Jurisprudence v anglickom jazyku (aj pre zahraničných študentov), 
* právne myslenie 19. a 20. storočia, 
* právnu terminológiu (čítanie a rozbor právnych textov),
* základy metodológie a metodiky vedeckej práce (v doktorandskom štúdiu),
* preklady pôvodných diel významných právnych filozofov (v spolupráci s Vydavateľstvom Kalligram v Bratislave).

         Vedecká práca členov Ústavu je orientovaná podobne, doteraz riešené projekty sa venovali interakcii právnych kultúr, otázkam právneho štátu, ústave a ústavným zákonom.

Pozvánka na prednášku: BREXIT FROM THE CONSTITUTIONAL POINT OF VIEW

 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA - PRÁVNICKÁ  FAKULTA 

ÚSTAV TEÓRIE PRÁVA GUSTAVA RADBRUCHA

SLOVENSKÁ SEKCIA IVR 

VÁS  POZÝVAJÚ

        NA 3 D – BLESKOVÚ KONFERENCIU

 

 

Personálne obsadenie pracoviska
 
 
História
 
Odkaz Gustava Radbrucha
 
Výučba
 
 
Nástenka
 
 

Súvisiace publikácie
 

 

Fotogaléria
 
 
Výskum
 
Posledná aktualizácia: 02.05.2019