Prejsť na obsah

Podávanie záverečných správ a konanie záverečnej oponentúry projektov KEGA končiacich v roku 2015

3minút, 4sekúnd

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015.

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2015, je povinný najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu prostredníctvom Portálu vysokých škôl.

Poštou sa zasiela len potvrdenie o podaní správy so základnými údajmi (nie jeho koncept a ani nie celú vytlačenú záverečnú správu), ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši. Potvrdenie o podaní záverečnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Z tohto dôvodu Vás prosíme o  zaslanie vygenerovaných a podpísaných potvrdení o podaní záverečných správ do 15. 1. 2016 do 15.00 hod. Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej na Oddelenie pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ, ktorá zabezpečí ich podpísanie pánom dekanom, resp. povereným akademickým funkcionárom a hromadne odošle potvrdenia na adresu MŠVVaŠ SR.

Všetci vedúci riešitelia končiacich projektov KEGA sú povinní uskutočniť záverečnú oponentúru v súlade s pravidlami a štatútom KEGA. Formulár záverečnej oponentúry je súčasťou záverečnej správy projektu KEGA. Formulár záverečnej správy je potrebné podať v on-line systéme KEGA na Portáli VŠ spolu s formulárom závrečnej oponentúry. Manuál k podávaniu záverečných správ v on-line systéme je dostupný na stiahnutie TU. Ako správne vyplniť formulár záverečnej oponentúry nájdete na str. 14 bod 6 manuálu.

Jednotlivé výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky v časti „Prílohy“, keďže odborné komisie KEGA budú doručené záverečné správy hodnotiť on-line. Pri publikačných výstupoch v prílohe stačí vložiť súbory so zdrojovým textom alebo s naskenovanými stranami (obsahujúcimi titulnú stranu, obsah a ďalšie strany, ktorými sa dá jednoznačne určiť autorstvo, rozsah a vydavateľ, a stranu, na ktorej sa uvádza domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov a registračné číslo projektu KEGA, na ktorý bola poskytnutá finančná dotácia počas riešenia daného projektu). K umeleckým výkonom a iným výstupom treba doložiť kópie dokumentov potvrdzujúcich ich konanie (pozvánky a programy výstav, koncertov, súťažných vystúpení, konferencií, seminárov, fotografie a pod.), ako aj relevantné ohlasy.

V prípade nedodržiavania povinností vyplývajúcich zo štatútu a pravidiel KEGA (napr. nepodanie záverečnej správy) nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA počas 3 nasledujúcich rokov.

 

Dôležité dokumenty:


Študuj na UPJŠ