Prejsť na obsah

O ústave

3minút, 52sekúnd

História

Dňa 8.2.1963, s platnosťou od 1.3.1963, bola ako súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach založená Prírodovedecká fakulta, v rámci ktorej sa začali budovať štyri vedné odbory: matematika, fyzika, chémia a biológia. K uvedeným dátumom začal svoju činnosť aj Ústav chemických vied, vtedy ako spoločná Katedra chémie. Vedením spoločnej Katedry chémie na Prírodovedeckej fakulte bol dočasne poverený doc. RNDr. Ivan Soták, CSc.

Prvým sídlom katedry bola budova na námestí Februárového víťazstva 9 v Košiciach (dnešná budova na ulici Park Angelinum 9). Výučba chémie sa začala úvodným ročníkom už v akademickom roku 1962/63. Pre experimentálnu výučbu boli chemické laboratóriá dočasne prepožičané od Hutníckej fakulty VŠT a Lekárskej fakulty UPJŠ alebo sa využívali provizórne priestory. Výučbu zaisťovali väčšinou externisti. Od ak. r. 1963/64 začala katedra zaisťovať výučbu už prevažne internými pracovníkmi, ktorých počet sa postupne navyšoval a ktorí sa začali profilovať podľa vyučovaných predmetov. To viedlo k rozdeleniu spoločnej Katedry chémie a v ak. r. 1965/66 boli vytvorené 4 samostatné katedry: Katedra anorganickej chémie, Katedra analytickej chémie, Katedra fyzikálnej chémie a Katedra organickej chémie. Adaptáciou a prístavbou objektov na Moyzesovej ulici č. 11 získala chémia svoje priestory, v ktorých sídli doteraz.

Od roku 1970/71 došlo postupne na chemických katedrách k viacerým zmenám. Postupne sa rozšírila infraštruktúra, určili sa nové vedecké smerovania, vznikli úplne nové katedry ako Katedra biochémie. V roku 2002 v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry PF UPJŠ, ktorá „vyplynula z potreby lepšej koordinácie vedeckého výskumu a zefektívnenia vzdelávacieho procesu“ (Rozhodnutie dekana č. 1/2002 zo dňa 25.2.2002 o zriadení ústavov PF UPJŠ v Košiciach s účinnosťou od 28.3.2002) vzniká Ústav chemických vied.

Súčasťou nie tak dávnej histórie ÚCHV je aj dátum 9.12.2016, kedy v podvečerných hodinách vypukol požiar v hlavnej budove ústavu, ktorý úplne zničil celú strechu budovy. Požiarom a následným hasením však boli poškodené aj posluchárne, výučbové a výskumné laboratória ako aj všetky kancelárske priestory. Rekonštrukcia priestorov trvala dva roky. V priebehu nich sa však dianie na ústave nezastavilo a aj napriek neľahkým podmienkam naďalej prebiehala výučba a výskum. Časť nelaboratórnej výučby bola presunutá do iných priestorov Prírodovedeckej fakulty a Filozofickej fakulty UPJŠ. Výučba laboratórnych cvičení bola zrealizovaná v rámci vnútorných možností fakulty resp. za pomoci partnerských vysokých škôl. Na vzniknutú situáciu zareagovali Hutnícka fakulta TU Košice, Olomoucká univerzita, ktorá ponúkla pomoc pri školení doktorandov. K pomoci sa pridali aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Zanietenie a plné nasadenie všetkých pracovníkov, ale aj neustávajúca chtivosť študentov po poznatkoch, poháňali toto neľahké prežívanie v provizóriu k úspešnému začiatku v nových priestoroch s novým vybavením. Ústav chemických vied opäť ožil 17.9.2018, kedy bola naplno spustená výučba v novo-zrekonštruovaných priestoroch.

O rozvoj Ústavu chemických vied sa pričinilo množstvo významných osobností, ktorých odborná kvalita a neúnavné úsilie o vytvorenie podmienok pre kvalitnú výučbu a výskum viedli k tomu, že v súčasnosti patrí UCHV k jedným zo suverénnych ústavov PF.

Súčasnosť

Aktuálne na ústave pôsobí 54 interných tvorivých zamestnancov, z toho 8 profesorov (2 emeritní profesori), 12 docentov, 6 samostatných vedeckých a 9 výskumných pracovníkov, 11 odborných asistentov, 1 lektor a vedecký pracovník, 6 odborní zamestnanci, ktorí spoločne s doktorandami, odbornými technickými pracovníkmi a administratívnymi zamestnancami vytvárajú tím ľudí s mimoriadnymi vedeckými i ľudskými kvalitami. Svedčí o tom množstvo vedeckých výstupov s ohlasmi na medzinárodnej aj svetovej úrovni, rôzne ocenenia v oblasti vedy a výskumu či vedecké a vzdelávacie projekty.

Jasné napredovanie v aktuálnom vedeckom a vzdelávacom dianí zabezpečujú pracovníci ústavu v rámci 5 katedier a 2 špecializovaných oddelení


Študuj na UPJŠ