Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

1minút, 49sekúnd

Trojročné štúdium ukončené štátnou skúškou a obhajobou záverečnej (bakalárskej) práce v dvoch študijných programoch:

Chémia

Garant: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Študijný poradca: doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. *

Študijný program je koncipovaný pre získanie širokej vedomostnej základne v chemických odboroch, ktoré sú spojené s praktickou laboratórnou výučbou. V priebehu štúdia sú študentom ponúkané okrem základných predmetov anorganickej, organickej chémie, biochémie, fyzikálnej a analytickej chémie, aj množstvo voliteľných a výberových predmetov a pokročilých praktík. Témy záverečných prác sú prevažne orientované na existujúce grantové projekty a projekty medzinárodnej spolupráce. Svoje zameranie si študenti môžu vybrať z ponuky piatich katedier, ale hlavnou výhodou bakalárskeho programu je, že sa absolventi získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré ich predurčujú pre výkon povolania v akejkoľvek oblasti chemického odvetvia bez ohľadu na tematické zameranie záverečnej práce.

Absolventom je tak ponúknutá dostatočná flexibilita:

  • v ďalšom štúdium na magisterskom stupni
  • na trhu práce, kde sa môžu uplatniť v najrôznejších laboratóriách.

Medziodborové študijný program chémie

Garant: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Študijný poradca: doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. *

Študijný program kombinuje štúdium chémie s ďalším prírodovedným odborom (biológia, fyzika, geografia, informatika, matematika) resp. s filozofiou alebo psychológiou. Je doplnený o predmety pedagogicko-psychologického základu, ktorých voľbou sa študent môže pripraviť na štúdium učiteľstva akademických predmetov, v ktorom bude pokračovať na magisterskom stupni.

Absolventi medziodborového štúdia sú spôsobilí:

  • pokračovať na magisterskom stupni učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia na PF UPJŠ
  • pokračovať na magisterskom stupni v štúdiu jedného z odborov absolvovaného medziodborového štúdia.

doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.

pracovisko: Moyzesova 11, 2. poschodie, m.č. RC2O316
konzultačné hodiny: streda 15:00-17:00, pred stretnutím kontaktovať e-mailom


Študuj na UPJŠ