Prejsť na obsah

Projekty na ÚCHV

3minút, 50sekúnd
 • Zahraničné projekty
 1. Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research, COST CA18202, 02.10.2019 – 01.10.2023.
 2. Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov OP Val – Va (313011V334 ), 01.09.2019 – 30.06.2023.
 3. Veda v krajinách V4 – vývoj nových senzorov pre diagnostiku diabetu, VF ( 22020140 ), 01.10.2020 – 31.03.2022.
 • Projekty APVV
 1. Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV-15-0520, 01.07.2016 – 31.12.2020.
 2. Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály APVV-16-0029, 01.07.2017 – 31.12.2020.
 3. Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov, APVV-18-0016, 01.07.2019 – 30.06.2023.
 • Projekty VEGA
 1. Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov VEGA 1/0063/17, 01.01.2017 – 31.12.2020
 2. Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky VEGA 1/0265/17, 01.01.2017 – 31.12.2020
 3. Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou VEGA 1/0074/17, 01.01.2017 – 31.12.2020
 4. Metalo-organické siete pre energeitcké aplikácie VEGA 1/0745/17, 01.01.2017 – 31.12.2020
 5. Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok VEGA 1/0047/18, 01.01.2018 – 31.12.2020
 6. Štúdium cytotoxickej altivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom, VEGA 1/0016/18, 01.01.2018 – 31.12.2021
 7. Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá, VEGA 1/0148/19, 01.01.2019 – 31.12.2022
 8. Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetinov, oxazolomycínov a laktacystínu, VEGA 1/0375/19, 01.01.2019 – 31.12.2021
 9. Vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek, VEGA 1/0124/20, 01.01.2020 – 31.12.2023
 10. Inteligentné nanokonjugáty na báze nanočastíc a aptamérov DNA, VEGA 1/0138/20, 01.01.2020 – 31.12.2022
 • Projekty KEGA
 1. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby praktických cvičení chemických odborov s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe KEGA 008UPJŠ-4/2018, 01.01.2018 – 31.12.2020
 2. Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole KEGA 004UPJŠ-4/2020, 01.01.2020 – 31.12.2022
 • Projekty VVGS
 1. Pórovité koordinačné polyméry obsahujúce kovy alkalických zemín pre zvýšenie adsorpčnej kapacity oxidu uhličitého a divodíka, VVGS VUaVP35 vvgs-2019-1033, 01.07.2019 – 31.12.2020
 2. Štúdium viazania nových 4-susbstituovaných akridín-tiosemikarbazidových a benzohydrazónových derivátov na HSA a ich inhibičná účinnosť voči Topo I/Topo II, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1039, 01.04.2019 – 31.10.2020
 3. Kompozitné katódové materiály na báze síry pre lítiové batérie, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1048, 01.04.2019 – 31.10.2020
 4. Príprava a stanovenie koróznych vlastností nových Fe-Zn biomateriálov VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1049, 01.04.2019 – 31.10.2020
 5. Štúdium biologických a magnetických vlastností koordinačných zlúčenín s ligandmi na báze modifikovaných dusíkatých heterocyklov VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1051, 01.04.2019 – 31.07.2020
 6. Nanorozmerné core-shell častice v katalytickej hydrogenácii oxidu uhličitého na metanol VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1052, 01.04.2019 – 31.10.2020
 7. Stanovenie farmakokinetických parametrov sekundárnych lišajníkových metabolitov – atranorínu a kyseliny gyroforovej – v krvi potkanov VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1054, 01.04.2019 – 31.08.2020
 8. Príprava nových typov sfingoidných báz s využitím „chiral pool“ stratégie a organokatalýzy VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1056, 01.04.2019 – 31.10.2020
 9. Syntéza Pd–NiFe2O4/SiO2 katalyzátora pre termálny rozklad metánu na vodík VVGS PF Výskum vvgs-pf-2019-1061, 01.04.2019 – 31.10.2020
 10. Vytvorenie knižnice NMR spektier nových eutektických rozpúšťadiel (DES), VVGS PCOV vvgs-2020-1646, 02.11.2020 – 31.10.2021
 11. Inovácia výučby predmetov NMR s využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov, VVGS IPEL vvgs-2020-1454, 01.07.2020 – 30.06.2021
 12. Vývoj a aplikácia nových perspektívnych luminiscenčných systémov v analytickej chémii, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2020-1404, 01.04.2020 – 30.06.2021
 13. Magnetické a biologické vlastnosti nových komplexných zlúčenín vybraných 3d a 4f kovov, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2020-1425, 01.04.2020 – 30.06.2021
 14. Syntéza nových komplexných ligandov a výskum ich interakcií s nekanonickými motívmi DNA, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2020-1431, 01.04.2020 – 30.06.2021
 15. Diastereoselektívna syntéza a cytotoxický profil sfingoidných báz na báze SPT inhibítorov s tetrasubstituovaným stereocentrom, VVGS PF Výskum vvgs-pf-2020-1434, 01.04.2020 – 30.06.2021
 16. Komplexy iónov kovov s AMB a cytostatickým účinkom, VVGS PCOV vvgs-2020-1408, 01.03.2020 – 28.02.2021
 17. Štúdium magnetických vlastností novosyntetizovaných heterospinových koordinačných zlúčenín vybraných prechodných kovov a lantanoidov, VVGS VUaVP35 vvgss-2020-1657, 01.01.2021 – 30.06.2022
 18. Lantanoidové metalo-porfyrinátové siete pre sorpčné a magnetické aplikácie, VVGS VUaVP35 vvgs-2020-1667, 01.01.2021 – 30.06.2022

Študuj na UPJŠ