Prejsť na obsah

Veda a výskum

2minút, 10sekúnd

Výskum ústavu je tematicky rozvíjaný v rámci jednotlivých katedier a odborných pracovísk. Témy sú viazané na existujúce grantové projekty a projekty medzinárodnej spolupráce katedier so zahraničnými univerzitami a vedeckovýskumných pracoviskami:

 

Katedra analytickej chémie sa výskumne zameriava na vývoj metód vhodných pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických meraní v súlade s princípmi zelenej chémie a ich aplikáciu na analýzu biologických a environmentálnych vzoriek, farmaceutických prípravkov; na enantioselektívnu separáciu biologicky aktívnych analytov.
Katedra anorganickej chémie sa orientuje na na syntézu a fyzikálno-chemickú charakterizáciu komplexných zlúčenín s planárnymi heterocyklickými ligandami, ktoré vykazujú protinádorové účinky a vplyvu koordinačnej sféry Ag+, Zn2+, Ga3+ na ich antimikrobiálny a toxický účinok; na molekulový a nízkorozmerný magnetizmus komplexných zlúčenín na báze 4f a 3d prvkov ako aj na pórovité materiály na báze siliky a zlúčenín typu MOF.
Katedra biochémie je orientovaná na štúdium štruktúrnej stability proteínov a nukleových kyselín, výskum interakcií liečiv s nukleovými kyselinami, ktoré napomáhajú objasniť ich primárny účinok na molekulárnej úrovni.
Katedra fyzikálnej chémie skúma rozložiteľné biomateriály, katódové materiály pre Li-ión alebo Li-S batérie, smart hnojivá, nanomateriály pre analytické aplikácie a biomedicínu, pre elektrokatalýzu a pyrolýznu konverziu metánu.
Katedra organickej chémie sa zameriava na cielenú a efektívnu syntézu sfingolipidových štruktúr a analógov indolových fytoalexínov s antiproliferačným/cytotoxickým profilom, iminosacharidov ako inhibítorov glykozidáz a multifunkčných zlúčenín na báze takrínu, akridínu, kumarínu a chinolínu s očakávanou účinnosťou voči Alzheimerovej chorobe.
Laboratórium NMR spektroskopie zabezpečuje merania NMR spektier vodíka, uhlíka, dusíka, fluóru a fosforu v rámci vedeckého výskumu, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác pre vysokoškolských učiteľov, vedcov, doktorandov a študentov. Laboratórium NMR UPJŠ má 50-ročnú tradíciu a doposiaľ nameralo vyše 55 tisíc nových zlúčenín.
Oddelenie didaktiky chémie zabezpečuje výskum v oblasti inovácii a modernizácie vyučovacieho procesu chémie pre základné a stredné školy ako je bádateľsky orientovaná výučba.

Študuj na UPJŠ