Prejsť na obsah

Veda a výskum

3minút, 51sekúnd

Terajší výskum

vyskum Výskum v biofyzike sa sústreďuje najmä na vysvetlenie a charakterizáciu mechanizmov fotodynamickej terapie, vývoj perspektívnej liečby niekoľkých onkologických ochorení in vivo na molekulárnej i bunkovej úrovni. Na molekulárnej úrovni sú skúmané fyzikálne a chemické vlastnosti transportných systémov na báze nízkohustotných lipoproteínov, prenášajúcich fotoaktívne liečivá a fotosenzibilizátorov. Na bunkovej úrovni je výskum zameraný na monitorovanie vývoja a postupu programovej smrti buniek (apoptózy) v dôsledku cieleného fotodynamického pôsobenia a iných procesov. Počítačová biofyzika sa sústreďuje na skonštruovanie kvantitatívnych prediktívnych modelov hlavných mechanizmov molekulárnych javov, vedúcich k apoptóze, a na aplikovanie evolučného optimalizačného rámca na štúdium karcinogenézy. Ďalšia oblasť výskumu sa sústreďuje na detekciu stopových množstiev chemických zlúčenín v roztokoch a na štúdium interakcií biomakromolekúl s liečivami, a to prostredníctvom povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie.

vyskum Výskum v oblasti fyziky kondenzovaných látok sa sústreďuje na štúdium korelácií medzi štruktúrnymi, magnetickými a galvanomagnetickými vlastnosťami moderných magnetických materiálov na báze kompozitov, amorfných, polykryštalických a nanonkryštalických materiálov. Novými smermi výskumu je štúdium nanočastíc pre biomedicínske a katalylitické aplikácie. Výskum v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt sa sústreďuje na komplexné štúdium základného stavu nízkorozmerných magnetických systémov, silno korelovaných elektrónových systémov. Napreduje aj výskum v oblasti magnetických a supravodivých nanoštruktúr a molekulových nanomagnetov a ich potenciálu v oblasti kvantových technológií.

Výskum v jadrovej a subjadrovej fyzike sa sústreďuje na štúdium ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov a na hľadanie spinových efektov v systémoch s malým počtom nukleónov pri stredných energiách. Súčasťou zamerania je aj kozmická fyzika, skúmajúca interakcie kozmických energetických častíc s elektromagnetickým poľom a látkovým prostredím. Ďalší smer, aplikovaná jadrová fyzika je zameraná na využitie jadrového žiarenia v lekárskej praxi.

V oblasti fyziky vysokých energií zvlášť treba vyzdvihnúť spoluprácu a členstvo v dvoch špičkových medzinárodných centrách: SÚJV v Dubne, Rusko a CERN, Ženeva, Švajčiarsko. Táto spolupráca umožňuje zapojiť sa do spičkových experimentov sveta. Nakoľko experimentálna báza v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky sa nachádza v medzinárodných centrách, kde sa získavajú experimentálne údaje na výkonných urýchľovačoch, domáce pracovisko sa sústreďuje na vybudovanie silnej výpočtovej základne (PC-klastre, GRID), prostriedkov umožňujúcich modelovanie experimentu, spracovanie údajov, a fyzikálnu analýzu.

Výskum v oblasti teoretickej fyziky sa sústreďuje na rôzne moderné problémy štatistickej fyziky a teórie kondenzovaných látok, ako napríklad na vyšetrovanie fázových prechodov a kritických javov, teoretický opis magnetických a elastických vlastností kryštalických a neusporiadaných materiálov, transportných vlastností v heteroštruktúrach s gigantickou magnetorezistivitou, magnetických a elektrónových vlastností nízkorozmerných štruktúr a magnetických materiálov na molekulárnej báze.

Výskum v astrofyzike sa koncentruje na štúdium fyzikálnych procesov v interagujúcich premenných hviezdach (symbiotické a kataklyzmické premenné hviezdy, kontaktné a temer kontaktné dvojhviezdy), najmä na mechanizmy súvisiace s prenosom hmoty medzi komponentmi týchto dvojhviezd, ktoré vyvolali pozorovanú aktivitu týchto objektov.

Výskum v oblasti didaktiky fyziky je zameraný na testovanie a vývoj nových interaktívnych metód a výučbových stratégií zahrnujúcich experimenty na báze PC, systémy personálnej odozvy a informačných a komunikačných technológií na základných a stredných školách a pri školeniach budúcich učiteľov i učiteľov z praxe. Ďalšia významná výskumná aktivita sa sústreďuje na štúdium nových prístupov pri výučbe modernej fyziky na úvodnej vysokoškolskej úrovni, a to hlavne v kvantovej mechanike a všeobecnej relativite.

 


Študuj na UPJŠ