Prejsť na obsah

Prečo matematika

2minút, 0sekúnd

Aj keď je všeobecne rozšírená mienka, že štúdium matematiky vedie k nepoužiteľnému vzdelaniu, opak je pravdou. Prečo je dobré zvoliť si matematiku?

    Pretože úspešný absolvent štúdia matematiky:

 • má hlboké vedomosti o matematických a štatistických metódach používaných v informatike, v technických vedách,  finančníctve,  poisťovníctve, manažmente, ekonómii, …
 • dokáže vytvárať teoretické modely reálnych procesov a na ich základe navrhovať optimálne riešenia,
 • vie aplikovať exaktné matematické postupy v oblasti manažmentu a riadenia zložitých systémov a vytvárať univerzálne postupy na riešenie úloh,
 • tvorivo rieši matematické problémy, pri ich riešení využíva poznatky z rôznych oblastí matematiky,
 • pri riešení matematických modelov aktívne využíva počítač a existujúce programové matematické balíky, vytvára procedúry vo vhodných programovacích jazykoch,
 • má poznatky z informatiky a z matematických disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju informatiky,
 • vie sa uplatniť v multidisciplinárnych výskumne orientovaných kolektívoch,
 • je schopný pružne sa adaptovať na meniace sa potreby organizácií, v ktorých pracuje,
 • má možnosť celosvetového uplatnenia vďaka nadnárodnej povahe matematiky.
 • napokon, pozri si, čo hovorí o štúdiu a uplatnení náš absolvent.

A ešte niekoľko dôvodov prečo študovať matematiku práve na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach:

 • Pravidelne sa umiestňujeme na popredných miestach v hodnotení ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra).
 • Sme riešiteľmi jediného slovenského centra excelentnosti na matematicko-informatickej báze.
 • Vzdelávanie našich študentov realizujeme v sym­bióze s kvalitným výskumom.
 • Preferujeme individuálny prístup k jednotlivým študentom.
 • Vo výučbe používame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie.
 • Pri výbere obsahu výučby uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou, naši absolventi sú dlhodobo konkurencieschopní a žiadaní na trhu práce.
 • Ponúkame možnosť nielen získať vedomosti, poukazujeme aj na prepojenia a súvislosti.
 • Staráme sa o nadaných  študentov, umožňujeme im zúčastniť sa vedecko-výskumnej práce.
 • V rámci výberovej výučby poskytujeme možnosť voľby predmetov na všetkých fakultách UPJŠ.
 • Študentom umožňujeme absolvovať časť štúdia v zahraničí.

Študuj na UPJŠ