UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav geografie

Ústav geografie má vyše 20 ročnú tradíciu a zameriava sa na výučbu a výskum v oblasti geografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Záujemcom o štúdium ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v jednoodborovej forme, najmä so zameraním na geografiu a geoinformatiku. Medziodborové a učiteľské štúdium geografie na bakalárskom a magisterskom stupni ponúka v kombinácii s inými študijnými odbormi na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Výučba na ústave vychádza z medzinárodných štandardov a výsledkov vlastného výskumu, ktorý má veľmi dobrú európsku úroveň. Ústav disponuje širokou paletou moderných technológií mapovania krajiny ako sú laserové skenery a drony, ktoré využíva pri skúmaní a modelovaní krajiny vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Študenti majú možnosť aktívne pracovať s tou vedeckou infraštruktúrou a aj priamo sa podieľať na výskume, či realizovať vlastný výskum. Na ústave sa vyvíjajú nové geoinformatické metódy modelovania georeliéfu, slnečného žiarenia, teploty povrchu v meste, či povrchového toku vody najmä pre geografické informačné sytémy s otvoreným kódom (GRASS GIS).


Fyzickogeografický a sedimentologický výskum je zameraný najmä na krasovú krajinu a flyšové pásmo. Tradičné zameranie je na mapovanie a výskum jaskýň a morfológiu krasovej krajiny, mineralogický a paleogeografický výskum flyšového pásma a fluviálnu geomorfológiu. V humánnej geografii to je najmä výskum obyvateľstva, jeho migrácie a ekonomickej transformácie regiónov.  Didaktika geografie sa venuje najmä novým metódami vyučovania geografie na základných a stredných školách, vrátane interaktivnych foriem vyučovania s využitím najmodernejšich informačných technológií.

Posledná aktualizácia: 26.08.2019