UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Konferencie

 

Pravidelné konferencie

Workshop Cycles and Colourings - workshop z teórie grafov organizovaný vo Vysokých Tatrách každoročne (od roku 1992) Ústavom matematických vied PF UPJŠ a Inštitútom matematiky TU Ilmenau, SRN.

Hereditarnia - workshop venovaný dedičným vlastnostiam grafov je organizovaný každoročne od roku 1998. Nepravidelne (1999, 2003, 2009, 2014) sa na organizácii podieľa Prírodovedecká fakulta UPJŠ.

Konferencia košických matematikov - konferencia organizovaná každý rok v Herľanoch s cieľom vytvoriť priestor pre komunikáciu matematickej komunity v Košiciach a okolí.

Príležitostné

Teória množín a topológia v Košiciach v kontexte československej matematiky - konferencia zorganizovaná pri príležitosti sedemdesiatin prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.

Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský - medzinárodná konferencia venovaná teórii množín a topológii zorganizovaná pri príležitosti osemdesiatin prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat'2020 - medzinárodná konferencia venovaná rôznym aspektom štatistiky a jej aplikáciám, maticovému počtu a jeho využitiu v štatistike ako aj dizajnu experimentu. Konferencia je organizovaná pravidelne každé dva roky v rôznych krajinách Európy. V roku 2020 ju organizujú pracovníci Ústavu matematických vied PF UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 24.04.2020