Prejsť na obsah

Workshop k predmetu Interkultúrna komunikácia

0minút, 46sekúnd

Debaty spojené s témou interkultúrnej komunikácie predstavujú cestu do rôznorodého sveta kultúrne podmienených foriem správanie a zvyklostí. Skupina študentov a študentiek prichádzajúcich z Francúzska, Nemecka, Španielska a Uzbekistanu sa zúčastnili workshop o interkultúrnej komunikácii. Účastníkov a účastníčky workshopom previedla Mgr. Ing. Ingrid Madárová, PhD. z Centra jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ. Študenti a študentky zdieľali zvyky a zaujímavosti prameniace z ich kultúrneho prostredia a zároveň ich porovnávali so svojimi skúsenosťami z pobytu na Slovensku.

Workshop je súčasťou rovnomenného predmetu organizovaného Referátom pre zahraničné vzťahy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre zahraničných študentov a študentky, ktorí a ktoré sa zúčastnili výuky na UPJŠ prostredníctvom výmenných programov.