Prejsť na obsah

Príspevky nad rámec základných sadzieb grantov

11minút, 16sekúnd

I. Príspevky pre účastníkov/čky mobility s nedostatkom príležitostí

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na príspevok nad úroveň základnej sadzby grantu vo výške, ktorá je stanovená národnou agentúrou SAAIC pre každú výzvu a pre každý typ mobility v danej výzve osobitne.

Sprievodca programom Erasmus+ definuje účastníka s nedostatkom príležitostí nasl.: „Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory.

Zoznam možných prekážok v mobilite

Patrí sem fyzické, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré vzájomným pôsobením s rôznymi prekážkami môže niektorým ľuďom brániť v plnej a účinnej účasti na živote spoločnosti za rovnakých podmienok, aké majú iní ľudia.

Prekážky môžu vyplývať zo zdravotných problémov, ako sú vážne ochorenia, chronické choroby alebo akékoľvek iné fyzické alebo mentálne stavy brániace v účasti na programe.

Prekážkam môžu čeliť jednotlivci, ktorí majú z rôznych dôvodov ťažkosti pri dosahovaní uspokojivých výsledkov v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, osoby, ktoré nie sú zamestnané ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a dospelí s nízkou úrovňou zručností. Hoci svoju úlohu môžu zohrávať aj iné faktory, tieto ťažkosti vo vzdelávaní, ktoré môžu súvisieť aj s osobnou situáciou, väčšinou vyplývajú zo systému vzdelávania, ktorý vytvára štrukturálne obmedzenia a/alebo plne nezohľadňuje osobitné potreby jednotlivca. Jednotlivci môžu čeliť prekážkam účasti aj vtedy, keď štruktúra učebných plánov sťažuje vzdelávaciu mobilitu alebo mobilitu odbornej prípravy v zahraničí v rámci štúdia.

Hoci kultúrne rozdiely môžu vnímať ako prekážky ľudia s akýmkoľvek pôvodom, osobitne môžu uvedené rozdiely vplývať na osoby s nedostatkom príležitostí. Takéto rozdiely môžu predstavovať významné prekážky v oblasti vzdelávania vo všeobecnosti, o to viac však pre ľudí s migrantským alebo utečeneckým pôvodom (najmä pre novo prichádzajúcich migrantov), ľudí patriacich k národnostnej alebo etnickej menšine, používateľov posunkového jazyka, ľudí, ktorí majú ťažkosti s jazykovým prispôsobením a kultúrnou inklúziou atď. Vystavenie cudzím jazykom a kultúrnym rozdielom pri účasti na akýchkoľvek aktivitách programu môže jednotlivcov odrádzať a do istej miery obmedzovať prínosy vyplývajúce z ich účasti. Takéto kultúrne rozdiely môžu dokonca celkom odradiť potenciálnych účastníkov od podania žiadosti o podporu v rámci programu, čiže predstavujú prekážku vstupu.

Prekážkou môžu byť ťažkosti so sociálnou adaptáciou, ako sú obmedzené spoločenské kompetencie, antisociálne alebo vysokorizikové správanie, (bývalí) páchatelia priestupkov, (bývalí) užívatelia drog alebo alkoholu či sociálna marginalizácia. Ďalšie sociálne prekážky môžu vyplývať z rodinných pomerov, napr. ak ide o rodiča (najmä osamelého rodiča), opatrovateľa, živiteľa alebo sirotu, alebo ak osoba bola alebo v súčasnosti je v ústavnej starostlivosti.

Prekážku môže predstavovať hospodárska nevýhoda, ktorou môže byť nízka životná úroveň, nízky príjem, štúdium popri zamestnaní, závislosť od systému sociálneho zabezpečenia v prípade dlhodobej nezamestnanosti, problematické situácie alebo chudoba, bezdomovstvo, dlhy alebo finančné problémy atď.

Vyskytnúť sa môžu prekážky, ktoré sú výsledkom diskriminácie súvisiacej s pohlavím, vekom, etnickým pôvodom, náboženským alebo filozofickým vyznaním, sexuálnou orientáciou, zdravotným postihnutím alebo prierezovými faktormi (kombináciou s dvomi alebo viacerými ďalšími uvedenými prekážkami súvisiacimi s diskrimináciou).

Prekážku môže predstavovať život vo vzdialených alebo vidieckych regiónoch, na malých ostrovoch alebo v okrajových/najvzdialenejších regiónoch, na predmestiach, v oblastiach s obmedzenou ponukou služieb (obmedzená verejná doprava, nedostatočné zariadenia) alebo v menej rozvinutých oblastiach v tretích krajinách atď.

Finančná podpora pre účastníka s nedostatkom príležitostí pozostáva z doplňujúcej paušálnej sumy individuálnej podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí (tzv. „top-up“), pričom v odôvodnených prípadoch, ak grant nebude postačovať, je možné požiadať národnú agentúru o dodatočnú podporu na základe reálnych nákladov (špeciálny grant).

Pravidlo pridelenia doplňujúcej sumy (tzv. „top-up“) individuálnej podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí: na základe žiadosti účastníka, pričom účastník je povinný doručiť všetky povinné dokumenty koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ v dostatočnom časovom predstihu pred mobilitou. Typy požadovaných dokumentov v prípade jednotlivých ketegórií znevýhodnení sú vymenované v Tabuľke č. 1.

Špeciálny grant je poskytovaný vo forme reálnych nákladov. Je určený na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré vzniknú účastníkom s nedostatkom príležitostí v súvislosti s mobilitou v prípadoch, kedy by top-up (paušál) nedokázal pokryť tieto náklady. Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite. Mechanizmus financovania: reálne náklady dokladované účtovnými dokladmi.

Pravidlo pridelenia špeciálneho grantu: o špeciálne granty pre svojich študentov/zamestnancov bude môcť univerzita zažiadať národnú agentúru k termínu stanovenom v špeciálnej výzve. Žiadosť univerzity musí obsahovať žiadosti jednotlivých účastníkov mobility danej univerzity. Účastníci o možnosti požiadať o špeciálny grant budú informovaní v dostatočnom časovom predstihu. O grant môžu požiadať pomocou žiadosti, ktorú im pošlú fakultní/ústavní/katedroví koordinátori hneď ako národná agentúra zverejní svoju výzvu.

Príklady reálnych nákladov

príspevok na prepravu (napr. prenájom špeciálneho motorového vozidla, ak je daná osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, prípadne je takáto preprava zabezpečovaná oprávnenou osobou/obcou/poskytovateľom sociálnych služieb) do/z, ako aj na mieste (napr. ak daná osoba nie je schopná používať verejnú hromadnú dopravu, a to či už z dôvodu fyzických alebo psychických obmedzení);

príspevok v prípade, ak účastník mobility potrebuje asistenciu alebo opatrovanie (napr. náhrada pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy alebo pre rodinného člena v prípade opatrovania);

príspevok na cestu a ubytovanie pre sprevádzajúcu osobu;

materiálová podpora účastníkov – špeciálne didaktické pomôcky, špeciálne zdravotnícke potreby atď.

V prípade účastníkov, kde vysielajúcou inštitúciou nie je slovenská vysoká škola (prichádzajúci účastníci v rámci KA171) a ktorí sa nevedia preukázať obdobným spôsobom, akceptuje národná agentúra potvrdenie štatutára vysielajúcej inštitúcie, že daný účastník/účastníčka patrí do skupiny s nedostatkom príležitosti.

Typy podpory pre študentov/ky s nedostatkom príležitostí

Popis

Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Typ podpory

Navýšenie grantu (top-up) a reálne náklady (ak nepostačuje top-up)

Povinné dokumenty k príspevkom

Popis

Za osobu so zdravotným problémom sa považuje osoba s chronickým zdravotným ochorením alebo psychiatrickým ochorením.

Typ podpory

Navýšenie grantu (top-up)

Povinné dokumenty k príspevkom

 • lekárska správa a/alebo rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku a/alebo štatút študenta so ŠP – správa z poradenského zariadenia NIE STARŠIA AKO 1 ROK
 • Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov
 • Ak hore vymenované dokumenty nie sú dostatočne informatívne, účastník je povinný PÍSOMNE (LISTOM/MAILOM) PODROBNE, EXPLICITNE, OPISNE vysvetliť  univerzite, ako dodatočný finančný príspevok napomôže realizácii mobility (na čo AKÉ KONKRÉTNE VÝDAVKY bude poskytnutý príspevok použitý), PREČO SÚ TIETO VÝDAVKY OPODSTATNENÉ/OPRÁVNENÉ

Popis

Ťažkosti so sociálnou adaptáciou:                       

 • osamelý rodič s dieťaťom (t. j. osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov),
 • prekážky súvisiace s diskrimináciou

Typ podpory

Navýšenie grantu (top-up)

Povinné dokumenty k príspevkom

Podľa situácie: – čestné vyhlásenie + PÍSOMNÉ ODÔVODNENIE ZVÝŠENÝCH NÁKLADOV, KTORÉ BY POMOHOL POKRYŤ DODATOČNÝ GRANT

Popis

 • nízka životná úroveň, nízky príjem (napr. rodina v sociálnej núdzi)
 • závislosť od systému sociálneho zabezpečenia (napr. poberateľ sirotského dôchodku, dávky v nezamestnanosti)

Typ podpory

Navýšenie grantu (top-up)

Povinné dokumenty k príspevkom

sociálne štipendium a/alebo – potvrdenie ÚPSVaR o hmotnej núdzi NIE STARŠIE AKO 1 ROK

Popis

Rôzne typy bariér (napr. etnický pôvod, migranti a pod.) – v závislosti od rozhodnutia VŠ

Typ podpory

Navýšenie grantu (top-up)

Povinné dokumenty k príspevkom

Podľa situácie: – čestné vyhlásenie+ PÍSOMNÉ ODÔVODNENIE ZVÝŠENÝCH NÁKLADOV, KTORÉ BY POMOHOL POKRYŤ DODATOČNÝ GR

II. Príspevok na zelené cestovanie

Účastníci mobility majú možnosť požiadať univerzitu o jednorázový príspevok za zelené cestovanie vo výške 50 EUR nad rámec riadneho grantu v prípade, ak účastník na svoju cestu na a z mobility využije ako spôsob dopravy: vlak, autobus, carpooling (zdieľané auto), bicykel alebo ich kombináciu.

Podmienkou pridelenia príspevku je, aby účastník realizoval väčšinu svojej cesty V JEDNOM SMERE na a/ALEBO z mobility zeleným spôsobom.

Využitie spôsobu dopravy “carpooling” je moźné len v prípade, ak žiadateľ cestuje na mobilitu v jednom aute, v tom istom čase, na to isté miesto spolu s najmenej jedným ďalším účastníkom mobility, ktorý je zároveň tiež študentom UPJŠ.

Postup pre udelenie príspevku na zelené cestovanie

Účastník mobility odovzdá koordinátorke mobility na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ Čestné vyhlásenie k doprave pred mobilitou alebo po mobilite, v ktorom si vyšpecifikuje použitý dopravný prostriedok na cestu na miesto mobility a domov.

K čestnému vyhláseniu je účastník mobility povinný priložiť cestovný lístok ako dôkaz o zelenom spôsobe cestovania a potvrdenie o zaplatení. Dátum vycestovania a príchodu sa musí nadväzovať na obdobie mobility.

Na základe odovzdaných dokumentov univerzita pridelí účastníkovi príspevok za zelené cestovanie, ktorý mu priráta k celkovej výške grantu na mobilitu. Ak je to potrebné, výšku prideleného grantu upraví aj vo finančnej zmluve, následne zabezpečí jeho prevod na bankový účet účastníka.

III. Príspevok na dni cesty v prípade zeleného cestovania

Účastníkom krátkodobej mobility môžu byť pridelené max. dva dni individuálnej podpory na dni na cestu. V prípade, že študenti a čerství absolventi použijú pri preprave na krátkodobú alebo dlhodobú mobilitu udržateľnejšie cestovné prostriedky, môžu im byť pridelené ďalšie max. 4 dni individuálnej podpory na dni na cestu.

Navýšenie grantu je možné na základe cestovných lístkov (v prípade cesty vlakom alebo autobusom), alebo na základe diaľničnej známky a bločkov o tankovaní.

Kedy vzniká nárok na príspevok

V prípade, že celková doba cesty vrátane prestupov presiahne 24h, účastník/čka môže nárokovať príplatok na pobytové náklady zodpovedajúci 1/30 mesačnej sadzby danej krajiny takto:

 • 1 deň: 24h až 48h na ceste
 • 2 dni: 48h až 72h na ceste
 • 3 dni: 72h až 96h na ceste
 • 4 dni: viac než 96h na ceste