UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na predvolebné zhromaždenie AO UPJŠ

Vážená Akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

POZVÁNKA

NA PREDVOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE UPJŠ

Akademický senát UPJŠ uznesením zo dňa 4. apríla 2019 vyhlásil voľby kandidáta na rektora
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na deň 16. mája 2019 o 9.00 hod.
v Historickej aule UPJŠ.
 

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2019
zaregistrovala nasledovné platné návrhy uchádzačov na kandidáta na rektora UPJŠ

1. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Vážená Akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
pozývame Vás na predvolebné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 14. mája 2019 o 14.00 hod.
v Aule RB0A5 (MP5), RB pavilón, Moyzesova 11, Košice.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vystúpenie uchádzača na kandidáta na rektora UPJŠ
  3. Diskusia
  4. Záver

 

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v.r.
predseda VaMK AS UPJŠ
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. v.r.
predsedníčka AS UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2019