UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ LF a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF v platnom znení a na základe uznesenia č. 149 z 11. apríla 2022 vyhlasuje voľby do Akademického senátu UPJŠ LF na funkčné obdobie 2023 - 2027...

Príhovor dekana Petra Jarčušku

Ctené zamestnankyne a zamestnanci,
ctené študentky a študenti UPJŠ LF,
za chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a vhupneme do nového roku 2023...

Vianočný pozdrav dekana

Milí zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ,
želám Vám prežitie vianočných svietkov v zdraví, v pohode, v láske a v pokoji.

Peter Jarčuška

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 13. – 17.6. a 21.6.2022 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnili prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF

Vážená akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty

Volebná a mandátová komisia pre voľbu dekana UPJŠ LF zverejňuje výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF na funkčné obdobie od 13.11.2022 do 12.11.2026...