UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty k zmene Zákona o vysokých školách

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty nesúhlasí so zmenou Zákona o vysokých školách schválenou Národnou radou Slovenskej republiky 13. mája 2019, v rámci ktorej sa v § 10 ods. 4 vypúšťa druhá veta, v § 10 ods. 10 vypúšťa štvrtá veta, v § 28 ods. 6 vypúšťa druhá veta a v § 28 ods. 8 vypúšťa štvrtá veta a považuje vypustenie obmedzenia opakovania funkčných období rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov za zásadný problém, ktorý môže negatívne ovplyvniť akademickú samosprávu vysokých škôl. Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty zároveň žiada príslušné inštitúcie, aby iniciovali zmenu prijatej novely Zákona o vysokých školách a časové obmedzenie dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov vrátili späť v pôvodnom znení do vyššie uvedených ustanovení Zákona o vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 05.06.2019