UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

Vo voľbách do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnili v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do ŠIR na UPJŠ boli za jednotlivé fakulty zvolení dňa 14.11.2019 títo kandidáti:

Lekárska fakulta:            

1. Terézia Kravcová - 32 hlasov
2. Tatiana Repašská - 25 hlasov

Právnická fakulta:

1. Bc. Zuzana Beňadiková - 5 hlasov

Filozofická fakulta:

  1. Bc. Veronika André – 8 hlasov
  2. Bc. Benjamín Kukuča – 6 hlasov

Prírodovedecká fakulta:

  1. Katarína Demjanová – 7 hlasov

Fakulta verejnej správy:

  1. Viera Pencáková – 24 hlasov

Ústav telesnej výchovy a športu

  1. Lucia Demjanová – 13 hlasov


„Na základe podmienok, ktoré ustanovuje Volebný poriadok do Študentskej internátnej rady článku 13, ods. 3 boli kandidátky: Viera Pencáková (LF) a Lucia Demjanová (LF) zvolené za fakultu Verejnej správy a za Ústav telesnej výchovy a športu z dôvodu nedostatočného počtu navrhnutých kandidátov na daných fakultách.“

 

V Košiciach 14.11. 2019

Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka študentskej časti AS UPJŠ

Michaela Krajčírová
predsedníčka volebnej komisie pre voľby do ŠIR

Posledná aktualizácia: 15.11.2019