UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

17. november oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov študujúcich v dennej forme

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej forme vyše 3 000 študentov v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. Bakalárske študijné programy navštevuje 122, magisterské študijné programy 34 a doktorské študijné programy 2819 študentov. Ďalších 77 študentov predstavujú interní doktorandi a 123 doktorandov študuje v externej forme. Nezanedbateľné sú aj počty zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. V špecializačnom štúdiu je zaradených celkovo 1010 lekárov a zubných lekárov, 141 sestier a 22 fyzioterapeutov. V certifikačnej príprave je zaradených 166 lekárov/zubných lekárov.

„Prvých zahraničných študentov sme na našej fakulte prijali pred vyše štvrťstoročím, v roku 1992. Prví absolventi končili v študijnom programe Dentistry v roku 1997 a v General Medicine o rok neskôr.  Rokmi sa menil počet aj pôvod študentov. Začínali sme najmä so študentmi z arabských krajín a dnes máme na fakulte zastúpených 56 krajín, pričom prevažujú študenti z Poľska, Nemecka, Španielska, Izraela, Švédska, Grécka a Talianska. Máme tiež študentov takých krajín ako z USA a Japonsko. Je to dôkazom dobrého mena našej fakulty a kvality poskytovaného štúdia.

Naši absolventi opúšťajú fakultu s kvalitnými komplexnými vedomosťami a nemajú problémy s uplatnením sa v medicínskej praxi. Neraz dostávame ďakovné listy dnes už vyštudovaných lekárov z ich domovských krajín, či iných štátov, kde pôsobia. Vysoký záujem študentov z vyspelých krajín západnej Európy je nesporne prejavom kvality a atraktivity značky Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého majú zahraniční študenti nezanedbateľný ekonomický prínos pre fakultu i celú univerzitu. Príjmy za štúdium v anglickom jazyku umožňujú investovať do rozvoja fakulty a to nielen do rekonštrukcie jej 35-ročnej budovy, ale aj oblasti vzdelávania a výskumu.

Dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. teší popri neustále stúpajúcom počte záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ zo zahraničia, čo fakulte umožňuje robiť čoraz lepšiu selekciu študentov, aj zvyšujúci sa záujem zahraničných študentov o doktorandské štúdium. Z dvoch stoviek študentov PhD. štúdia je 12 doktorandov je zahraničných. Pochádzajú z Česka, Poľska, Ukrajiny, Portugalska, Izraela, Iraku a USA.

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 30.11.2019