UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Fakulta poskytla univerzitnej nemocnici technické vybavenie aj vysokokvalifikované pracovníčky na diagnostiku nového koronavírusu


             Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice nevyhnutné prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu SARS-CoV-2  spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Od polovice marca 2020 pomáhajú pri práci s odobratými vzorkami aj dva laminárne boxy z LF zakúpené pôvodne pre vedecké účely.  
            „Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach pracujú na vyšetrovaní vzoriek pacientov podozrivých na infikovanie koronavírusom SARS-CoV-2 v rámci laboratórnej časti v UNLP, pričom využívajú svoje dlhoročné skúsenosti s využívaním technológie PCR a Real Time PCR predovšetkým v oblasti vedy, ale taktiež v diagnostike vírusovej hepatitídy typu B a C. Tieto skúsenosti našich pracovníkov spolu s technologickým vybavením, ktoré pôvodne slúžilo na výskumnú činnosť v rámci Lekárskej fakulty UPJŠ, sú aktuálne operatívne využívané v novozriadenom laboratóriu určenom na diagnostiku infekcie vyvolanej Corona vírusmi, ktoré bolo vytvorené pred dvoma týždňami v UNLP,“ hovorí prednosta Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie LF UPJŠ a UNLP Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
            Pre potreby výkonu diagnostiky nového koronavírusu bol vytvorený tím zložený z piatich pracovníkov klinickej časti a dvoch pracovníkov z teoretickej časti ústavu. Tím mikrobiológov je pripravený vykonávať diagnostiku Covid-19 infekcie v nepretržitej prevádzke a v prípade potreby môže byť posilnený ešte ďalšími kvalifikovanými pracovníkmi z Lekárskej fakulty UPJŠ. Univerzitná nemocnica sa na zriadene nového laboratória začala pripravovať na prelome februára a marca a pracuje s najlepšou metodikou citlivou na prítomnosť koronavírusu už v prvých dňoch infikovania pacienta. 
            „Diagnostický proces Corona vírusovej infekcie sa naplno rozbehol vo štvrtok 12. marca, pričom laboratórna diagnostika sa realizuje pomocou metódy RT PCR firmy ROCHE a RT PCR metódy firmy Siemens a laboratórium je schopné vyšetriť denne 150 vzoriek. Tieto  citlivé metódy umožňujú diagnostiku koronavírusovej infekcie už na začiatku infekčného procesu. Do 24. marca sme spracovali 301 vzoriek odobratých v Košiciach a Prešove, z ktorých bolo 11 pozitívnych,“  upresňuje Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. a dopĺňa, že vzhľadom k výnimočnej situácii teoretická časť pracoviska ústavu na Triede SNP 1 poskytla klinickej časti pracoviska v areáli na Rastislavovej 43 k dispozícii nielen svojich pracovníkov, aj dôležité chýbajúce prístroje, predovšetkým laminárny box, centrifúgu, trepačku a špeciálnu pipetu.
             Ďalší laminárny box v hodnote asi 10-tisíc eur poskytla pre vyšetrovanie vzoriek univerzitnej nemocnici Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UNLP a pracovisko tiež môže pomôcť nemocnici prakticky vyšetrovať SARS-CoV-2 a v prípade potreby tiež poskytnúť odbornú expertízu pre inováciu praktického vyšetrovania samotných klinických vzoriek podozrivých na nový koronavírus. 
            Podľa slov dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. je spojenie síl po personálnej a technologickej stránke medzi teoretickou a klinickou časťou dvoch pracovísk LF UPJŠ a UNLP na prospech pacientov košického  a prešovského kraja, ktorí vďaka nemu získali prístup k rýchlej metodike identifikácie vzoriek obsahujúcich nový koronavírus. „Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach je ochotná pomôcť v tejto mimoriadnej situácii rezortu zdravotníctva všetkými svojimi možnosťami,“ zdôrazňuje  dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a dodáva, že okrem prístrojového vybavenia a personálnej pomoci pre UNLP koordinuje vedenie fakulty aj dobrovoľnícku činnosť študentov pre rôzne zdravotnícke zariadenia.
             Lekárska fakulta UPJŠ podobným spôsobom vypomáha aj Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorému Ústav epidemiológie LF UPJŠ zapožičal svoje prístrojové vybavenie a taktiež pracovníkov ústavu na vyšetrovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu. Ďalší laminárny box môže ústav poskytnúť v prípade potreby aj pre mikrobiologické laboratórium UNLP Košice.

 

Posledná aktualizácia: 24.03.2020