UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana k zamestnancom a študentom UPJŠ LF


    Vážené kolegyne a kolegovia,

    milí študenti.

    V prvom rade dnes pozdravujem pri príležitosti Dňa učiteľov našich pedagógov. Prihováram sa k Vám v mimoriadnej situácii, kedy pracujeme v celkom inom režime, než obyčajne. Dištančná výučba, zavedená 10. marca 2020 kvôli hrozbe rozšírenia nového koronavírusu, nemá na Lekárskej fakulte UPJŠ v jej histórii obdobu, no vyžiadala si ju potreba chrániť sa navzájom pred smrtiacou hrozbou.

    Učiť medicínu elektronickou formou nie je jednoduché a ešte nedávno sa nám zdalo nepredstaviteľné vyučovať medikov a iné zdravotnícke profesie inak ako prezenčnou formou a vyššie ročníky bez osobného kontaktu s pacientom. Práve v kontaktnej výučbe bol veľký prínos našej fakulty, ktorá umožňovala študentom získať mnohé neoceniteľné skúsenosti už počas vysokoškolského štúdia a pripravila ich na mnohé situácie v praxi už počas školy.
   Za daných okolností však nie je možný nielen kontakt študentov s pacientmi, ale dokonca vzhľadom na rizikovosť fyzického kontaktu cudzích osôb a protiepidemické opatrenia bola zakázaná aj prezenčná výučba. Čosi nepredstaviteľné za 70-ročnú históriu našej existencie... No mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.
    Musíme byť prispôsobiví a kreatívni. Nájsť v tejto chvíli čo najlepšie formy výučby, aby sme študentom poskytli maximum vedomostí aj na diaľku. Ján Ámos Komenský, český pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ so slovenskými koreňmi, ktorého narodenie si práve dnes pripomíname a na jeho počesť sa oslavuje Deň učiteľov, povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia“.

    Áno, je to tak. A práve preto zdôrazňujem, že dištančná forma štúdia neznamená samoštúdium, ako sa niektorí naši kolegovia v prvých dňoch jej zavedenia domnievali. Keďže už vieme, že sa situácia nezmení po dvoch týždňoch, nestačí zadať študentom texty na naštudovanie a domáce úlohy vo forme seminárnych prác či vypracovania kazuistík. Musíme so študentmi pracovať čo najaktívnejšie a s využitím rôznych elektronických možností, ktoré nám moderná doba ponúka. Skype, Moodle, či Microsoft Teams umožňujú interaktívny kontakt so študentmi a sú pre každého z nás novou výzvou na sebarealizáciu. Verím, že sa jej zhostí každý najlepšie, ako dokáže.

    Je otázne, čo prinesú ďalšie dni, no musíme počítať aj s možnosťou , že bude dištančnou formou riešené aj skúškové obdobie, čo sa dá zvládnuť vďaka systému ROGO, ktorý sme už na našej fakulte úspešne zaviedli v predošlom období a rozšíri sa aj na ďalšie predmety. Inou kapitolou sú štátne skúšky, ktoré vyžadujú ústne skúšanie, ale aj to sa dá zabezpečiť prostredníctvom videohovorov z domáceho prostredia. Urobíme všetko preto, aby sa štátne skúšky uskutočnili v pôvodných termínoch, alebo len s nevyhnutným odkladom, pretože je veľmi dôležité umožniť šiestakom, aby ukončili štúdium v riadnom termíne. Ich pomoc môže byť mimoriadne dôležitá v danej situácii či už tu na Slovensku, alebo v prípade zahraničných študentov v ich domovských krajinách.
    Je to pre nás všetko veľká výzva, ale zvládneme ju, ako sme zvládli už mnohokrát náročné obdobia či už v osobnej, pracovnej alebo celospoločenskej rovine. Držím nám všetkým palce, aby sme sa vysporiadali čo najlepšie so všetkými úlohami, a to nielen s pedagogickým procesom v zmenených podmienkach...
    Na Slovensku zatiaľ nemáme veľa ťažkých prípadov ochorenia na COVID-19 a nezaznamenali sme ešte žiadne úmrtie. No vidíme, čo sa deje vo svete – koľko ľudí sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazilo a koľkých porazil už nielen v Číne, ale v málo vzdialených krajinách ako je Taliansko a Španielsko. Ohniská nákazy pribúdajú a šíri sa ďalej. Celý svet žije v hrozbe pandémie a obáva sa rozšírenia sa smrtiaceho koronavírusu, ktorý si vo svete vyberá svoje početné obete zvlášť z radov starších ľudí a zdravotníkov, pracujúcich v silne infekčnom prostredí.

    Naši študenti vedia, že mnoho našich učiteľov je zároveň lekármi v klinickej praxi a okrem zabezpečovania pedagogického procesu sa starajú o svojich pacientov v ambulanciách, pri lôžkach v nemocniciach alebo na operačných sálach. Nevieme, čo prinesie budúcnosť, no dá sa očakávať, že napriek zavedeným protiepidemickým opatreniam príde ešte veľa ťažkých chvíľ. Prosím preto našich študentov, aby mali pochopenie pre svojich pedagógov, ktorí budú musieť, takpovediac, bojovať na rôznych frontoch súčasne a zabezpečovať výučbu a skúšanie, ale aj pomoc svojim pacientom.
    Zároveň však prosím o pochopenie aj učiteľov, pretože v tejto situácii to nemajú ľahké ani študenti. Mnohí sa obávajú o svoje zdravie a predovšetkým o zdravie svojich blízkych, keďže vírus predstavuje zdravotné riziko predovšetkým pre staršie osoby. Nevieme, koľkí z našich zahraničných medikov už stratili niekoho blízkeho, koľkí v tejto chvíli opatrujú niekoho z rodiny alebo prijali výzvu svojich krajanov a odišli pomáhať do nemocníc v regiónoch, z ktorých pochádzajú.
    Našou snahou bolo udržať študentov v Košiciach, aby sa mohli venovať  naplo náročnému štúdiu a ukončiť, ako to bude možné, v riadnom termíne daný ročník alebo vysokoškolské štúdium. Zvlášť pre šiestakov je nesmierne dôležité, aby urobili štátnice a mohli ísť pomáhať do nemocníc už ako kvalifikovaní lekári.
    Ale rozkázať srdciam, keď život ťažko skúša Vašu rodinu a vlasť, nemožno.
    Chápeme to a držíme Vám a Vašim rodinám palce, aby ste zvládli toto náročné obdobie.

    Milí študenti,
    slovenskí aj zahraniční, dovoľte mi apelovať na Vás z pozície dekana - nech sa nachádzate aktuálne v akejkoľvek situácii, urobte prosím maximum pre svoje štúdium a ja Vám garantujem, že Vaša fakulta zas urobí všetko preto, aby ste ukončili aktuálny ročník a mohli sa venovať či už práci lekára alebo dobrovoľníckej práci ako medici v nasledujúcom období naplno.
    Som hrdý na všetkých, ktorí v danej situácii akoukoľvek formou pomáhajú nemocniciam. Pomoc mladých ľudí je mimoriadne dôležitá, a dá sa očakávať, že bude v nasledujúcich týždňoch veľmi potrebná. Avšak sústreďte svoje sily prosím na svoju prvoradú povinnosť – štúdium.
    Seneca povedal, že sa učíme pre život, nie pre školu. Vaše výnimočné vzdelanie pomôže zachraňovať ľudské životy, urobte teda všetko preto, aby sa Vám ho podarilo naplniť.
    Milí študenti, študujte, pomáhajte svojim blízkym, aj iným, ktorí Vašu pomoc potrebujú a správajte sa zodpovedne po všetkých stránkach. A prejavte tiež svoju vďačnosť tým, ktorí Vám odovzdávajú vlastné vedomosti i kus zo seba, svojim učiteľom.

     Milí učitelia,
    dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu náročnú a zmysluplnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý vyžaduje veľa Vašej energie a obetavosti a v tomto období si žiada aj nové prístupy.

    No moja vďaka
patrí v dnešný deň okrem tristo vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na našej fakulte ale aj celému radu výskumných pracovníkov, laborantov a administratívnych zamestnancov, ktorí svojou činnosťou prispievajú k realizácii náročného pedagogického procesu. Každý z nás je dôležitý a je súčasťou funkčného celku, ktorý každoročne pripraví na náročné povolanie desiatky nových lekárov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov a verejných zdravotníkov.

    Prajem Vám všetkým, zamestnancom i študentom našej fakulty, predovšetkým pevné zdravie, silné rodinné zázemie a veľa entuziazmu k Vašej ďalšej práci a štúdiu.
    Hovorí sa, že pre koho je jeho práca radosťou, pre toho je jeho život šťastím. Ak si aj v tejto neľahkej dobe budeme plniť všetky naše povinnosti s láskou, naše spoločné dielo sa iste podarí!

    Želám Vám veľa síl a pevné zdravie!


    Daniel Pella
    dekan UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 28.03.2020