UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 7.6. – 11.6. a 15.6.2021 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutočňujú prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Podpis Dohody o spolupráci UPJŠ s Univerzitou Karlovou v Prahe

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. podpísali v stredu 26. mája 2021 počas oficiálnej návštevy Univerzity Karlovej v Prahe Dohodu o Vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi oboma univerzitami...

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 7. mája 2021 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava a beh na 50 m). Z epidemiologických dôvodov plávanie na 100 m sa neuskutočnilo.

Zlatá promócia

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta plánuje na deň 15. október 2021 „ZLATÚ PROMÓCIU” absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970 a 1971.

Prianie dekana k MDŽ

Vážené kolegyne,
milé dámy,

posielam Vám symbolicky veľkú kyticu ruží pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien ako poďakovanie za Vašu prácu v prospech našej fakulty, a tiež za Vašu ženskosť a  obetavosť, ktorými robíte aj v tomto ťažkom období svet krajším!
 
Daniel Pella,
dekan

Všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ LF!

S okamžitou platnosťou nariaďujem prechod na dištančnú výučbu v kompletnom rozsahu na podklade vyhodnotenia aktuálnej epidemickej situácie a usmernenia RÚVZ Košice až do odvolania.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF