UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Nové aktivity výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN


    Národná výskumná infraštruktúra SLOVACRIN podporujúca akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, ktorá pôsobí pod Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predstavila vo štvrtok 4. júna 2020 svoju doterajšiu činnosť i svoje ďalšie ambície na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo v Bratislave za účasti jeho predsedníčky Jany Cigánikovej. Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ SLOVACRIN-u, dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a jeho medicínska riaditeľka MUDr. Beata Čečetková, PhD.

    „Infraštruktúra SLOVACRIN, ktorý zastrešila Lekárska fakulta UPJŠ, zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi-výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži. Cieľom jeho predstavenia na zasadnutí Výboru NR SR bolo hovoriť s poslancami o možnosti posilnenia akademického výskumu a zatraktívnenia našej krajiny pre zadávateľov klinických skúšaní. Diskutovalo sa o potrebách legislatívnych zmien, ale aj procesoch na úrovní zdravotníckych zariadení, predovšetkým týkajúcich sa koordinátorov klinických štúdií a zmluvných záležitostí,“ konštatuje dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    O potrebe vytvorenia priaznivejších podmienok pre klinický výskum tak nastavením dobre legislatívy ako aj vytvorením platformy na spoluprácu v oblasti klinických skúšaní medzi rezortom zdravotníctva a akademickou pôdou sa hovorilo aj na Medzinárodnom dni klinických štúdií, ktorý sa konal v stredu 20. mája 2020 v Bratislave. Online diskusie a následnej tlačovej konferencie sa zúčastnil prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Beata Čečetková, PhD. a európska korešpondentka ECRIN za Slovensko MVDr. Simona Sonderlichová z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
    Podľa slov medicínskej riaditeľky národnej výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beaty Čečetkovej, PhD. sa vďaka klinickému skúšaniu pacienti rýchlejšie dostávajú k novým liekom a špičkovej zdravotnej starostlivosti. V rámci SLOVACRIN-u sa realizuje výskum predovšetkým v oblasti onkologických ochorení. Novinkou je projekt na výskum nového koronavírusu a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti.
    „Pandémia ochorenia COVID-19 teda priniesla nové výskumné možnosti a ukázala potrebu posilniť výskum a vývoj nových liekov aj na Slovensku, zároveň však spomalila proces klinických skúšaní vzhľadom na istú redukciu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov s chronickými ochoreniami,“ poznamenáva prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého sa odborníci v rámci Medzinárodného dňa klinických skúšaní zhodli na potrebe riešiť problémy si výskumom realizovaným v koncových zdravotníckych zariadeniach. Veľké nemocnice buď nemajú záujem spolupracovať s na klinických štúdiách  lekárskymi fakultami, alebo trvá proces posudzovania žiadostí o klinické štúdie veľmi dlho, neraz aj viac ako pol roka.

 

Na fotografii druhá zľava predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková, vedľa nej generálny riaditeľ SLOVACRIN-u
a dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a medicínska riaditeľka SLOVACRIN-u MUDr. Beata Čečetková, PhD.

 

    SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN, verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu. Štúdie prebiehajúce vo viacerých krajinách poskytujú lepší prístup k pacientom, zdrojom a odborným znalostiam a poskytujú relevantnejšie výsledky a väčší vplyv na verejné zdravie.
    Príslušnosť infraštruktúry k lekárskej fakulte garantuje profesionálne vzdelávacie zázemie pre výskumníkov. Cieľom SLOVACRIN-u je vytvorenie zázemia na podporu, realizáciu a hodnotenie medzinárodných akademických klinických štúdií na území Slovenskej republiky s pri maximálnom využití vedeckých kapacít a prepojení teoretických akademických skúseností s praktickou realizáciou projektov, vrátane medzinárodnej spolupráce.

 

Posledná aktualizácia: 23.06.2020