UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana UPJŠ LF k novému akademickému roku

Vážené kolegyne a kolegovia,

milé študentky a študenti.

Začína sa nový akademický rok 2020/2021. Je to trochu iný začiatok, ako tie predošlé. Prichádza s otáznikmi, ako sa bude realizovať výučba. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu vo svete, ktorý priniesol na jar nový fenomén – home office pre mnohých pracovníkov a dištančnú výučbu pre študentov. Tá bola na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavedená 10. marca 2020 kvôli potrebe chrániť sa pred chorobou, na ktorú slovenské zdravotníctvo nebolo pripravené. Nielen na našej fakulte takýto krok nemal obdobu, no mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia.

Dištančná forma vzdelávania nepredstavuje jednoduché zadávanie úloh učiteľmi a samoštúdium študentov. Naši pedagógovia sa ocitli pred náhlou výzvou, pretože sa museli doslova z jedného dňa na druhý prispôsobiť novej situácii a nájsť vhodné formy výučby, aby sme našim študentom poskytli čo najviac poznatkov dištančnou formou. Začali využívať rôzne elektronické možnosti na interaktívny kontakt s poslucháčmi prostredníctvom Skype, Microsoft Teams, eZuce, Zoom, Microsoft Forms či Moodle. Vyučovať medicínu a iné zdravotnícke odbory elektronickou formou nie je jednoduché a ešte nedávno sa nám to dokonca javilo celkom nemožné. Za daných okolností sa však nedalo realizovať praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach ani vyučovať v laviciach prezenčnou formou. Dištančne bola následne realizovaná aj časť štátnych skúšok a skúšanie zahraničných študentov, ktoré sme zvládli vďaka videohovorom z domáceho prostredia a systému ROGO zavedenému na našej fakulte už v predošlom období, ktorý sa už iba rozšíril na ďalšie predmety. Urobili sme všetko preto, aby sa štátnice realizovali načas alebo len s minimálnym odkladom, s prioritným cieľom. Aby sa z našich študentov mohli stať úspešní absolventi a pomáhať v boji s koronavírusom v nemocniciach na Slovensku alebo v iných krajinách...

Nadišiel nový akademický rok, ktorý je vždy symbolickým začiatkom a to zvlášť pre prvákov, ktorí k nám prichádzajú s veľkými očakávaniami, ale aj neistotou, čo so sebou prinesie zmena stredoškolského systému výučby na vysokoškolský. Štúdium medicíny je nesmierne náročné a týka sa to aj ďalších zdravotníckych odborov, pretože úlohou absolventov lekárskej fakulty je chrániť to najcennejšie, ľudské zdravie.

Nezvládne ho každý - iba tí najlepší si o niekoľko rokov pri slávnostnom promočnom akte siahnu na žezlo a získajú diplom všeobecného/zubného lekára, alebo bakalárske či magisterské tituly v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Veľké nároky na vedomosti študentov zo strany pedagógov sú plne oprávnené, no usilujme sa zároveň o istú mieru láskavosti a prípustnej tolerancie. Pomáhajme tam, kde sa pomôcť môže a dá. Veď každý z nás bol kedysi študent, občas neistý a váhavý...

Nachádzajúce dni a týždne prinesú konfrontáciu očakávaní prvákov s ich novými povinnosťami a je na nás, pedagógoch, aby sme im pomohli adaptovať sa v novom prostredí a prispôsobiť sa vysokým nárokom. „Nováčikovia“ prichádzajú do cudzieho prostredia a ocitajú sa medzi neznámymi ľuďmi, tak spolužiakmi, ako prísnymi pedagógmi. Mnohí opúšťajú svoje domovy a svojich blízkych, aby odišli do cudzieho mesta naplniť svoj sen o svojej budúcej profesii.

Vďaka atraktivite košickej medicíny, ktorá potvrdzuje svoj kredit aj v zahraničí, u nás študujú študenti z viac ako 50 krajín sveta, vrátane tých ekonomicky najvyspelejších. Obrazne povedané, východ sa tu mieša so západom a sever s juhom. Je to príležitosť spoznať nových ľudí a nové kultúry. Nájsť si priateľov z rôznych kútov sveta či spoznať vďaka novým kontaktom ich domoviny. Zároveň je to možno aj čas na zmenu pohľadov a väčšiu toleranciu vzhľadom na rozdielnosť vierovyznaní, politických systémov či ľudských naturelov. A ako sa ukázalo, tolerancia je namieste aj vzhľadom na šírenie nového koronavírusu. Máme študentov z rôzne postihnutých krajín a nie je možné pozerať sa na žiadneho z nich „cez prsty“. Je na príslušných orgánoch, aby prijímali účinné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu a zodpovednosti každého z nás, aby ich dodržiaval.

Nový akademický rok je výzvou nielen pre nových študentov, ale aj ostatných, ktorí sa môžu vynasnažiť o lepšie študijné výsledky alebo sa začať venovať zaujímavej vedeckej práci. A symbolický začiatok to môže byť aj pre pedagógov, alebo iných zamestnancov, ktorí si azda počas leta stihli doplniť energiu na náročnú a zodpovednú prácu v oblasti výučby, výskumu, alebo týkajúcu sa iných povinností. Vďaka im všetkým sa Lekárska fakulta UPJŠ stále teší veľkému záujmu slovenských i zahraničných študentov a stala sa veľmi úspešnou značkou.

Na prahu nového akademického roka 2020/21 si kladieme otázky súvisiace s ďalším vývojom koronakrízy, no zároveň sme odhodlaní zvládnuť nepríjemnosti a prekážky, ktoré život prinesie. Na rozdiel od jarných mesiacov, kedy sme sa museli prispôsobiť nečakanej zmene, teraz už poznáme možnosti, po ktorých môžeme siahnuť, ak by sa znovu musela prerušiť praktická výučba v nemocniciach či prezenčná forma štúdia. Aj keď by bolo pre nás všetkých najlepšie, keby takáto situácia už nikdy nenastala...

Uplynulé mesiace pritom potvrdili význam rozhodnutia vedenia fakulty vybudovať v čo najkratšom možnom čase moderné simulačné centrum, ktoré umožní za pomoci simulátorovej a virtuálnej počítačovej techniky realizovať časť teoretickej, no predovšetkým praktickej výučby našich študentov. Aktuálne sme vo fáze hľadania vhodných priestorov pre vybudovanie simulačného centra a monitorovania možností jeho prístrojového vybavenia, pričom naše donedávna iba vizionárske predstavy dostávajú reálne kontúry.

Ešte reálnejšie obrysy získava rekonštrukcia budovy našej fakulty, ktorú realizujeme ví posledných rokoch už iba z vlastných zdrojov. Aktuálne finišujú práce na opláštení poslednej IV. sekcie, pričom stavebné práce zdržali aktivity súvisiace s umeleckým dielom na južnej strane fasády a zdĺhavá realizácia verejného obstarávania. Už v krátkom čase stavebný ruch na fasáde utíchne, no postupne budeme pokračovať rekonštrukciou interiéru v závislosti na našich finančných možnostiach.

 

Vážení kolegovia, milí študenti,

želám Vám do nového akademického roka predovšetkým pevné zdravie, aby sa Vám podarilo naplniť čo najviac Vašich predsavzatí a tiež veľa radosti z práce alebo štúdia, ktorá sa akiste premietne aj do Vášho súkromného života. Prajem Vám veľa energie, zanietenia a chuti do práce či štúdia, ale aj každodenného života, ktoré Vás budú posúvať ďalej. V neposlednom rade Vám prajem priazeň a podporu Vášho okolia, bez ktorých by sa napĺňali veľké sny, ale aj každodenné výzvy oveľa ťažšie...

Želám Vám všetko dobré v mene celého vedenia našej Lekárskej fakulty. „Vivat Academia“!

 

Váš
Daniel Pella
dekan UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 18.09.2020