UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty k národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“

AS UPJŠ LF si uvedomuje potrebu reforiem vysokoškolského vzdelávania, oblastí vedy, výskumu, inovácií a oblasti zdravia, ktoré sú nevyhnutné pre celospoločenský rozvoj a konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni. AS UPJŠ LF víta otvorenie spoločenskej diskusie prezentovanej Národným integrovaným reformným plánom, ktorý detailne definuje aktuálne problémy v týchto oblastiach.

AS UPJŠ LF však zásadným spôsobom:
- nesúhlasí s navrhovanými opatreniami Národného integrovaného reformného plánu, ktoré smerujú k okliešteniu, resp. zániku akademickej samosprávy, autonómie a slobody vysokých škôl,
- odmieta riadenie vedy, výskumu a inovácií na základe politických nominácií.

AS UPJŠ LF v záujme rozvoja vzdelávania na lekárskych fakultách požaduje zaradiť do Národného integrovaného reformného plánu riešenie osobitného postavenia univerzitných nemocníc s adekvátnou personálnou, finančnou a technologickou podporou.

AS UPJŠ LF preto žiada kompetentné orgány, ktoré Národný integrovaný reformný plán predkladajú a implementujú do legislatívy Slovenskej republiky o začatie odbornej diskusie so zástupcami univerzít a akceptovanie ich odborných pripomienok a výhrad k sporným formuláciám predloženého dokumentu.

Posledná aktualizácia: 24.10.2020