UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

    Pracovníci Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF realizujú štúdiu o dospievaní školákov ako súčasť medzinárodného projektu HBSC (Health Behavior in School-aged children study), ktorý sa na Slovensku realizuje každé štyri roky. Hlavným cieľom tejto štúdie je preskúmať a porozumieť špecifikám dospievania dnešnej generácie školákov, a to najmä v oblasti školy, aktívneho životného štýlu či používania digitálnych technológií.

    "Chceme teda zistiť, ako súčasná škola napĺňa vzdelávacie potreby školákov, ako sa u nich formuje životný štýl, spánkové návyky či pohybová aktivita. Taktiež chceme lepšie porozumieť vzťahu dnešnej generácie k využívaniu nových technológií. Konzultácie s dospievajúcimi sú pre nás dôležitým nástrojom na vypočutie ich hlasu (názoru) a porozumenie ich perspektívy, čo nám umožní posunúť poznanie v tejto oblasti a lepšie zacieliť nielen výskum, ale aj prácu s touto generáciou," hovorí prednostka ústavu prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

    Viac

Posledná aktualizácia: 01.12.2020