UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pracovníci a študenti našej fakutly testovali obyvateľov na protilátky proti ochoreniu COVID-19


        Pracovníci, doktorandi a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v spolupráci s mestom Košice na magistráte realizovali od 19. do 30. apríla 2021 testovanie širokej verejnosti na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV-2 v rámci klinickej štúdie Prevcoveast. Jej cieľom je zistiť prítomnosť jednotlivých tried cirkulujúcich protilátok u obyvateľov Košíc a jeho okolia, pričom výsledky okrem iného umožnia definovať rizikové skupiny obyvateľstva, identifikovať asymptomatických jedincov a zistiť skutočný stav premorenosti v populácii východného Slovenska. Testovanie sa mohli zúčastniť všetci dospelí a deti od 12 rokov, ktorí doteraz neboli očkovaní žiadnou vakcínou proti ochoreniu Covid-19.

    "Výsledky štúdie nám umožnia nielen odhaliť skutočný stav premorenosti v populácii obyvateľov východného Slovenska, ale zároveň pomôžu  ozrejmiť epidemiologické súvislosti, keďže súčasne s detekciou protilátok získavame aj ďalšie epidemiologické údaje. Zistíme, u ktorých skupín obyvateľov sa ochorenie vyskytovalo častejšie a na základe výsledkov budeme následne lepšie predpovedať modely šírenia, odporúčať postupy pre vhodné ochranné opatrenia, ale tiež vytvoriť odporučenia na prispôsobenie zdravotnej starostlivosti,“ hovorí prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., prodekanka UPJŠ LF, prednostka Ústavu epidemiológie a zodpovedná riešiteľka projektu Prevcoveast, ktorý získala Lekárska fakulta UPJŠ. Na jeho realizácii sa podieľa tím pracovníkov Ústavu epidemiológie, Ústavu lekárskej a klinickej biochémie a Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. 
    Lekárska fakulta UPJŠ poskytla odborné, personálne a materiálne zabezpečenie testovania, vrátane samotných testov a ďalšieho kompletného zdravotníckeho materiálu, zatiaľ čo mesto Košice poskytlo priestory a pomoc s organizáciu, vrátane tlače dotazníkov a informovaných súhlasov. „Táto spolupráca so samosprávou dokazuje význam podpory vedeckovýskumných kapacít, ktoré svojimi technickými a osobnými skúsenosťami pomohli zabezpečiť plynulý priebeh testovania. Slovenské univerzity aj týmto spôsobom dokazujú, že sú piliermi modernej slovenskej spoločnosti,“ poznamenáva rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
    Podľa slov prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD. sa testovania sa zúčastnilo celkovo 9 463 osôb a z nich sa približne u jedného percenta  potvrdili protilátky triedy IgM poukazujúce na akútnu fázu ochorenia, preto bolo týmto osobám odporučené navštíviť najbližšie odberné miesto na antigénové testy, alebo sa objednať na PCR testy. „Približne 25 percent osôb vykazovalo protilátky detegujúce prekonanie ochorenia a cca 75% osôb nemalo detegované žiadne protilátky,"  konštatuje zodpovedná riešiteľka projektu Prevcoveast, ktorý a naplánovaný je do konca tohto roka. Detailnejšie výsledky budú známe až na jeseň tohto roka po spárovaní údajov uvedených v dotazníkoch s výsledkami testov na prítomnosť protilátok. 
     „Získame tak jednak údaje súvisiace s pohlavím a vekovou štruktúrou testovaných osôb, spolu s informáciou, či a kedy zaznamenali nejaké klinické príznaky ochorenia, ktoré porovnáme s výsledkom testov na protilátky. Z toho budeme môcť vyvodiť závery, koľko ľudí už ochorenie prekonalo a predikovať ich ochranu protilátkami v prípade ďalšej vlny ochorenia COVID-19,“ dodáva prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 05.05.2021