UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

    V dňoch 1. a 2. júla 2021 sa uskutočnili promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzi promujúcimi boli úspešní študenti doktorských študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku a absolventi štúdia zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Promočné slávnosti, ktoré sú vyvrcholením dlhoročného snaženia, námahy a odriekania, sa nesporne zaradia medzi najkrajšie a najvytúženejšie chvíle v ich životoch - aj keď sa tentoraz konali v Aule UPJŠ LF za prísnych protiepidemických opatrení a zúčastniť sa ich mohol len obmedzený počet hostí z radov príbuzných.

    

    Ako vo svojom slávnostnom príhovore k promujúcim zdôraznil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., medicína je aj umením a za lekárom nikdy nepríde presne taký pacient, akého študentom predstavili učitelia a učebnice. Čerstvých lekárov a ďalších zdravotníkov odteraz čaká dlhý a nikdy nekončiaci sa boj so zlom a chorobami. V ňom sa ukážu nielen nadobudnuté vedomosti, ale aj sila myslenia každého absolventa.
    „Sila múdreho jednotlivca je veľká, ale sila múdreho tímu je neprekonateľná. Dá sa predpokladať, že blízka budúcnosť medicíny je aj v takzvanom  strojovom učení a využívaní umelej inteligencie. Veríme, že budúcim absolventom štúdium uľahčíme otvorením Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré bude najmodernejším v Slovenskej republike,“ konštatoval prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je aj pri výučbe medicíny potrebné chrániť pacienta a nezvrátiteľným svetovým trendom sú moderné simulátory v predklinickej aj v klinickej výučbe.
    „Fakulta dlhodobo investuje mimorozpočtové prostriedky získané za štúdium  zahraničných študentov do modernizácie výučby. Sme pyšní aj na to, že je  práve naša fakulta iniciovala tvorbu databáz nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku a vytvára možnosti pre vzájomnú výmenu skúseností  s lekármi z celej Európy v rámci projektov HORIZONT 2020 a ECRIN-SLOVACRIN,“ zdôraznil dekan UPJŠ LF. Podľa jeho slov je zdravie najvyššou svetskou hodnotou a tak sa učitelia a lekári, ako aj pacienti a občania tejto krajiny, musia spojiť a byť neoblomní pri jeho ochrane. A veľkú neoblomnosť ukázali aj čerství absolventi našej fakulty, ktorí úspešne ukončili svoje náročné štúdium.
    „Dnes tu stojíte na pôde jednej z najstarších a najlepších univerzít našej krajiny s diplomami, ktoré vás oprávňujú vykonávať lekárske povolanie prakticky na celom svete. Veľké ďakujem patrí vašim učiteľom, rodičom, vašim najbližším, priateľom a každému, kto vám pomohol dosiahnuť tento životný úspech - aj tým, ktorí sa nedožili tejto slávnostnej chvíle. Poďakujme im všetkým veľkým potleskom,“ vyzval dekan prof. Daniel Pella hlavných aktérov promočných slávností - čerstvých bakalárov, magistrov a doktorov - a blízkych v sále, a následne poprial absolventom veľa radostných chvíľ v ich práci a  pocit opojenia z úspechu, ale aj poučenia z prípadného neúspechu. „Potom si aj my, vaši učitelia, budeme môcť s uspokojením vychutnať pocit zmysluplného povolania a byť spoločne hrdí na našu Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach,“ podotkol.