UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Biomedicínsky projekt UPJŠ v Košiciach získal ocenenie „Inovácia Slovenska 2021“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli odovzdané v rámci konferencie COINTT - Cooperation Inovation Technology Transfer, ktorá sa konala 19.-21.10.2021 na FIIT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ sa stal biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“, ktorý nominoval Technologický a inovačný park TIP-UPJŠ v Košiciach. Táto kategória je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla na základe spolupráce Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), start-upu SAFTRA BioMAI, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach, Katedry mikrobiológie a virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Středoevropského technologického institutu CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Medzinárodná sprolupráca vyústila do podania medzinárodnej patentovej prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu. TIP-UPJŠ spracoval celú registráciu týkajúcu sa duševného vlastníctva a patentu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). 

Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie prispeli výraznou mierou pri tvorbe inovatívnej diagnosticko-prediktívnej metódy. Docenti, vedeckí pracovníci, a doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa takmer 4 roky aktívne podieľali na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom práve projekt VEGA 1/0620/19 pod vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD. bol pre inováciu kľúčový. 
„Vďaka tomuto projektu môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie,“ uviedla doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z vedeckého tímu UPJŠ.

„Percento implantácie morfologicky optimálneho embrya sa dlhodobo pohybuje na úrovni 30 -35%. V súčasnosti je jedinou možnou selekciou embrya jeho genetické testovanie, ktoré dokáže vyselektovať embryo s implantačnou schopnosťou na úrovni 70%. Ide však o invazívny zákrok vyžadujúci biopsiu embrya. Ak by sme boli schopní použiť na selekciu zdravého embrya metódu, ktorá by bola voči embryu neinvazívna, napr. z kultivačného média embrya, bol by to na poli in vitro fertilizácie významný pokrok schopný znížiť počet neúspešných transferov embrya, ktoré sú pre pacientov finančne aj psychologicky veľmi zaťažujúce,“ konštatovala doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA, medicínska riaditeľka, Gyncare a.s., Košice a docentka gynekologicko-porodníckej kliniky LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice.

V súčasnosti neexistuje komerčne dostupný diagnostický test, ktorý by neinvazívne určil vhodnosť embrya pre IVF proces, pomocou profilovania nekódujúcich RNA prítomných v kultivačnom médiu embrya, alebo predpovedal úspešnosť budúceho IVF procesu na základe prítomnosti biomarkerov na báze miRNA v krvi pacientky využitím metódy Next-Generation Sequencing, či inej metódy na molekulovej úrovni. 

Vývin diagnosticko-prognostického neinvazívneho testu kvality/vhodnosti embrya na báze nekódujúcich RNA, či už vo forme sekvenovania, alebo inej metódy nielenže prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF procesu, ale bude aj ekonomickým benefitom pre spoločnosť. Autori predkladanej inovácie veria, že v nasledujúcich rokoch budú pokračovať v aplikácii tejto technológie do praxe aj s použitím prostriedkov aplikovaného výskumu.
 


 
Posledná aktualizácia: 25.10.2021