UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty k reforme vysokého školstva

Akademický senát UPJŠ LF považuje reformu vysokého školstva na Slovensku za potrebnú, pričom hlavné reformné aktivity by mali byť sústredené na podporu zvyšovania kvality vzdelávania, reflexie potrieb trhu práce a spoločnosti, budovania zázemia vedeckého výskumu a inovácií, ako aj zlepšovania postavenia vysokých škôl v medzinárodnom kontexte. Akademický senát UPJŠ LF sa nestotožňuje s názorom, že tieto reformy môžu byť dosiahnuté politizáciou riadenia vysokých škôl a požaduje zachovanie samosprávneho riadenia a autonómie vysokých škôl. Akademický senát UPJŠ LF sa pripája k stanovisku Akademického senátu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách z 28.10.2021 a stotožňuje sa so závermi zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR a Klubu dekanov prezentovanými na tlačovej konferencii 28.10.2021.

Posledná aktualizácia: 08.11.2021