UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prezentácia Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny na EXPO2020 v Dubaji

    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach dostala príležitosť prezentovať svoje novozriadené Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na EXPO2020 v Dubaji v rámci oficiálnej delegácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na tematickom týždni „Knowledge & Learning“. 
    
Vybudovanie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ (CSVM) stálo cca 3 milióny eur a realizované bolo prevažnou mierou z vlastných zdrojov našej lekárskej fakulty. Centrum, ktoré disponuje desiatkami interaktívnych výučbových pomôcok pre výučbu teoretických aj klinických predmetov, ale aj špičkovými modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník, posunulo praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov a výučbu predklinických predmetov na Lekárskej fakulte UPJŠ za pomoci simulátorov a virtuálnej reality na celkom inú úroveň.
    V sobotu 18. decembra 2021 sa v rámci vyššie uvedeného tematického týždňa uskutočnila sekcia konferencie nazvaná „NEW METHODS OF TEACHING IN MEDICINE AND VETERINARY MEDICINE“, v rámci ktorej odprezentoval zriadenie a činnosť tohto simulátorového centra návštevníkom výstavy prednosta Ústavu lekárskej informatiky UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. a vedúci CSVM MDDr. Jakub Jánošík. 
    Ako konštatoval doc. Majerník, možnosť prezentácie simulátorového centra na takej platforme, akou je EXPO2020 ho napĺňa veľkou hrdosťou. „Teší ma, že som mal tú česť ako jeden z dvoch zástupcov našej fakulty prezentovať účastníkom Expo 2020 v Dubaji významné zmeny, ktoré Lekárska fakulta UPJŠ realizovala v poslednom období vo výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov zavedením nových moderných prístupov s využitím simulačných nástrojov a virtuálnej a rozšírenej reality. Tieto predstavujú v dnešnom období ideálny nástroj na podporu kritického myslenia študentov a získavania praktických zručností a učenia sa v bezpečnom prostredí, teda mimo zdravotníckeho zariadenia, čo je veľmi vhodná platforma nielen v čase celosvetovej epidémie,“ zdôraznil doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 21.12.2021