UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana fakulty k začiatku akademického roka 2022/23


    Vážené kolegyne a kolegovia, 
    milé študentky a študenti, 

    dovoľte mi privítať Vás po letnom oddychu v práci a v škole a zaželať Vám pre Vašu ďalšiu prácu alebo štúdium predovšetkým veľa zdravia a elánu. 
 
    Nový akademický rok je zakaždým akýmsi novým začiatkom, zvlášť pre našich nových študentov nastupujúcich do prvého ročníka, ktorí sa ocitajú v neznámom prostredí, obklopení novými tvárami – spolužiakmi a pedagógmi, od ktorých zatiaľ nevedia, čo môžu očakávať. Prichádzajú k nám s veľkými nádejami a predsavzatiami, s radosťou, ale aj neistotou, ako zvládnu náročné štúdium medicíny a iných zdravotníckych odborov. Čaká ich veľa sebazaprenia a driny, aby svoj boj dotiahli do úspešného konca,  ale aj napriek tomu nie všetci si napokon budú môcť o niekoľko rokov neskôr aj zaslúžene prevziať svoj doktorský, magisterský alebo bakalársky titul pri slávnostnom promočnom akte. Nadchádzajúce mesiace preveria schopnosti a vytrvalosť našich nových študentov, ale aj trpezlivosť a mieru pochopenia ich učiteľov. Aj keď sú namieste vysoké požiadavky na vedomosti medikov a ďalších našich študentov, spomeňme si na vlastné začiatky a buďme vo vzťahu k nim chápaví a nápomocní. 
 
    Vysokoškolské štúdium so sebou prináša aj mnohé radosti súvisiace s nezabudnuteľným študentským životom, na ktorý sa nikdy nezabúda. V tomto akademickom roku bude na našej fakulte študovať vyše tritisíc študentov. Teší ma, že tak, ako na vyspelých európskych univerzitách, predstavujú veľkú časť z nich zahraniční študenti. Naši absolventi pochádzajú z vyše 60 krajín sveta a vo svojich domovinách šíria dobré meno Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Akiste aj preto vznikajú práve na našej škole aj mnohé medzinárodné priateľstvá, ktoré prinesú svoje ovocie nielen v podobe mnohých veselých zážitkov a vzájomnej opory počas štúdia, ale azda aj vo forme výnimočnej profesionálnej spolupráce niekedy v budúcnosti. Nie je žiadnou výnimkou, že aj zahraniční študenti zostávajú po promócii pracovať na Slovensku, z čoho mám úprimnú radosť. 
 
    Každý jeden študent bude zvádzať svoj vlastný malý boj súvisiaci s jeho ďalším uplatnením v živote - predovšetkým v rezorte zdravotníctva - pre ktoré je nevyhnutným predpokladom nadobudnutie diplomu absolventa z lekárskej fakulty. Dovolím si povedať, že naši absolventi získajú nielen hodnotný diplom vzdelávacej ustanovizne s takmer 75- ročnou históriou - umožňujúci okamžité zamestnanie prakticky na celom svete - ale tiež mnohé cenné vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa budú môcť oprieť vo svojej budúcej kariére.  
 
    Naša lekárska fakulta pri poslednej komplexnej akreditácii obhájila svoje postavenie v najvyššej kategórii “A“ získaním bodového hodnotenia 3,95 z maxima 4,0. Aktuálne sa nachádzame v záverečnej fáze re-akreditácie. Veľmi ma potešila nedávna správa z Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá potvrdila kvalitu všetkých našich študijných programov. Následne takto akreditované študijné programy putujú do Slovenskej akreditačnej agentúry, ktorá môže - a verím, že aj zavŕši - akreditáciu znovu úspechom a ocení tak prácu všetkých našich zamestnancov, ale aj študentov.  Môžem konštatovať, že sme už úspešne zavŕšili fázu zosúlaďovania nášho výučbového procesu so štandardami deklarovanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo i so  štandardami a usmerneniami na zabezpečenie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. S tým súvisia nielen niektoré zmeny vo výučbovom procese platné od nového akademického roka, ale takisto vytvorenie Rád študijných programov zložených z pedagógov a študentov, čím študenti získali, podobne ako predtým ich kolegovia v krajinách západnej Európy, priamy vplyv na výučbový proces. 
 
    Tradícia Lekárskej fakulta UPJŠ v Košiciach je zárukou kvalitnej klasickej výučby medicíny a zdravotníckych odborov, ktorú samozrejme postupne dopĺňame o najnovšie celosvetové moderné trendy. Napĺňa ma radosťou, že sa nám vlani podarilo dobudovať a slávnostne uviesť do prevádzky Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny disponujúce  viac ako tridsiatimi špičkovými simulátormi, virtuálnou anatomickou učebňou a prostredím virtuálneho operačného sálu. Svojím vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti zdravotníctva na Slovensku a umožňuje modernú výučbu teoretických aj klinických predmetov s veľmi priaznivou odozvou u našich študentov. Samozrejme, od prvotnej myšlienky k vybudovaniu simulátorového centra viedla náročná cesta a vyžiadalo si to nemalé finančné náklady. Investície do vybudovania a hlavne prístrojového vybavenia tohto centra predstavovali takmer 2,8 milióna eur, pričom skoro všetky boli použité z vlastných zdrojov našej fakulty, predovšetkým z platieb získaných za spoplatnené  štúdium v anglickom jazyku od zahraničných študentov. 
    A nešlo pritom zďaleka o jedinú finančne náročnú investíciu do rozvoja našej fakulty. Preto zásadne nesúhlasíme s úvahami, či zahraniční študenti neoberajú tých našich o možnosť štúdia. Opak je pravdou - sľubované dotácie za slovenských študentov prijatých pred pár rokmi sme nikdy nedostali a nebyť práve týchto mimorozpočtových zdrojov, bola by vôbec samotná existencia fakulty ohrozená, pretože štúdium medicíny patrí medzi tie finančne najnáročnejšie.  

    Keďže sa k Vám ako dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prihováram na tomto mieste posledný krát, dovoľte mi pripomenúť v krátkosti aj ďalšie dôležité investície, ktoré sa nám podarilo v posledných rokoch uskutočniť. Novela Zákona o vysokých školách mi síce umožňovala aj ďalšiu kandidatúru, avšak pre mňa kvôli istým zásadám, ktoré pre mňa platia, nie. Aj keď práce sa nebojím, naopak, našej fakulte naďalej budem rád pomáhať na akejkoľvek pozícii.
    Z najdôležitejších investícií je namieste spomenúť v prvom rade kompletnú rekonštrukciu strechy a opláštenia našej takmer štyridsaťročnej budovy na Triede SNP 1 spojenú so zateplením a výmenou okien, ktorá nadviazala na úvodné rekonštrukčné práce súvisiace s realizáciou projektu MEDIPARK. Z vlastných zdrojov sme následne vynovili najprv južnú stranu II. sekcie budovy a neskôr aj celú III. sekciu, teda jej severnú, západnú a južnú stranu. V záverečnej fáze prišla na rad posledná etapa rekonštrukcie IV. sekcie, v ktorej sa nachádza Aula LF a posluchárne. Celková investícia z vlastných zdrojov fakulty predstavovala viac ako 5 miliónov eur - a to je zásluhou práce ľudí na fakulte, ktorí často krát nevedia, čo je to pracovná doba...
    Začali sme aj s postupnou rekonštrukciou rozvodov vody v budove, priebežne dopĺňame vybavenie našich kliník, ústavov a ďalších pracovísk, obnovujeme vestibuly a spojovacie priestory. Investície do obnovy sa pritom netýkajú iba pracovísk na Triede SNP 1, ale zveľaďujeme aj objekty na Šrobárovej 2, kde sídli niekoľko našich teoretických ústavov.  

    Naša fakulta sa nám rozrástla - jednak počtom študijných programov, i počtom študentov - a tým pádom aj zamestnancov, ale pribudli aj nové technológie, nové ústavy, nové kliniky a ďalšie nové pracoviská. Preto sme sa rozhodli využiť šancu a investovať do kúpy pozemku v ideálnej lokalizácii medzi internátmi a fakultou s komplexom viacerých našich výučbových základní (UNLP, VÚSCH, a.s., DFN). Pochopiteľne takéto rozhodnutia - aj napriek tomu, že opäť budeme investovať len mimorozpočtové zdroje, teda peniaze získané vlastnou prácou - musia prejsť schvaľovacím procesom aj na univerzite,  no pevne verím, že naša myšlienka nájde podporu. Ako najlogickejšie sa nám javí umiestnenie Centra simulátorovej virtuálnej medicíny do nového komplexu, spolu s niekoľkými konferenčnými miestnosťami - všetko bude závisieť  od získania potrebných súhlasov, aj od mesta Košice.  Taktiež by sme radi dali parkovisko pred budovou teoretických ústavov našej fakulty, ktoré však patrí univerzitnej nemocnici, do stavu, ktorý odstráni  ranný chaos a problémy s parkovaním a investovali aj do jeho pozemných úprav.   
    V rozvoji fakulty pokračujeme v závislosti na našich finančných možnostiach - aby sa naši študenti aj zamestnanci cítili v našich priestoroch komfortne aj napriek veku budovy, ktorá slúži svojmu účelu nepretržite 38 rokov. Väčšie investície do jej do opravy a modernizácie sa realizujú iba v poslednej dekáde, pretože v minulosti patrila univerzitnej nemocnici a UPJŠ ju získala do svojho vlastníctva až v roku 2010. Prevažnú väčšinu všetkých investícií do opráv a modernizácie pritom realizuje samotná lekárska fakulta. 

    Som hrdý na to, že si Lekárska fakulta UPJŠ veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie – v prvom rade vychováva kvalitných lekárov a sestry, zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a súčasne realizuje vedecko-výskumnú činnosť v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov. Zapájame sa do projektových výziev vypísaných agentúrami ako APVV, VEGA a  KEGA a riešime projekty ako je Dlhodobý strategický výskum, či rôzne projekty hradené zo štrukturálnych fondov v oblasti Vedy a výskumu. Sme tiež súčasťou medzinárodnej spolupráce v deviatich európskych projektoch Horizont 2020 a Horizont Európa a participujeme aj na rôznych klinických štúdiách. 
    V tomto ohľade sme slovenským lídrom aj vďaka vybudovaniu národnej výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network) s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu našich odborníkov v rámci klinických štúdií a biomedicínskeho výskumu. Táto nezisková organizácia spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu a je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) so sídlom v Paríži. 
        SLOVACRIN, ktorý vznikol v roku 2018 výnosom Ministerstva zdravotníctva SR, považujem tak trochu za vlastné dieťa, pretože sme spoločne s MUDr. Beátou Čečetkovou, PhD. z Prahy bojovali zhruba dva roky o to, aby aj na Slovensku vzniklo čosi podobné CZECHRINu, ktorý už úspešne pôsobil v Brne. SLOVACRIN patrí organizačne pod  Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj vďaka prispeniu tejto infraštruktúry umiestnila v rankingu univerzít The Emerging Economies University Rankings 2021 na poprednej pozícii v rámci krajín V4. V rebríčku získala 4. miesto za Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brne a stala sa najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou. 
 
    Ďalšiemu rozvoju našej fakulty môže napomôcť jej užšia kooperácia s 1. lekárskou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe a vzájomné zdieľanie získaných poznatkov v oblasti medicíny. Priestor pre intenzívnu spoluprácu otvoril podpis Dohody o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci UPJŠ  Univerzitou Karlovou v máji 2021, v ktorej obe strany deklarujú spoločný záujem o intenzívnejšiu spoluprácu vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti, vrátane realizácie časti výučby. 
    Toho času prebieha finalizácia príprav vytvorenia detašovaného pracoviska Lekárskej fakulty UPJŠ v Prahe. Všetky potrebné súhlasy na vytvorenie sme získali ešte pred novou akreditáciou a preto sme sa rozhodli nič neunáhliť a všetko podriadime špičkovej kvalite a úspešnej reprezentácii fakulty a univerzity v zahraničí. Teda už nechceme len prijímať študentov zo zahraničia, ale želáme si medzinárodný pedagogický zbor, možnosti výmeny študentov v rámci stáží medzi Košicami a Prahou a podobne.
 
    Vážení členovia akademickej obce - drahí kolegovia a milí študenti! 
 
    Po dlhom horúcom lete nás čaká dynamická jeseň. Obdobie, v ktorom by som rád dokončil viaceré začaté úlohy, alebo odovzdal rozbehnuté projekty svojmu nasledovníkovi, ktorým bude terajší prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., aktuálne v pozícii novozvoleného dekana – dekan elect.  
    Veľmi som si prial, aby sa mojim nástupcom stal človek, ktorý chce pokračovať vo všetkom pozitívnom, čo na fakulte beží, človek ktorý prinesie ďalší rozvoj vedecko-výskumnej a  grantovej činnosti. Dekan, ktorého budú mať študenti radi, pretože pôjde s dobou a pedagogický proces bude mať všetky atribúty štúdia na modernej a kvalitnej univerzite, na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.   
    Je len málo takých ľudí, pre ktorých je práca pre fakultu koníčkom, záľubou, ktorej venujú takmer všetok svoj voľný čas. Všetok čas, okrem času stráveného s pacientmi na klinike, alebo so študentmi, prípadne pri športe. Takouto kombináciou bol preslávený prvý dekan košickej Lekárskej fakulty profesor Ján Kňazovický a ja verím, že práve pán profesor Peter Jarčuška bude úspešne pokračovať v tých najkrajších tradíciách univerzitného medicínskeho školstva.   
 
Dovolím si pripomenúť slová Jana Amosa Komenského, ktorý konštatoval, že "na dobrom začiatku všetko záleží"... Prajem preto vydarený začiatok novému dekanovi našej fakulty a jeho budúcemu tímu spolupracovníkov, ale aj nám všetkým. Ak mu na začiatku všetci pomôžeme, v priebehu rokov túto pomoc pretaví do úspechov našej fakulty a v konečnom dôsledku pomôže všetkým na fakulte, zamestnancom i študentom.    
 
    Hovorí sa, že „budúcnosť má nadanie prísť neohlásená“. Nevieme, čo všetko nám nový akademický rok prinesie, tak ako sme pred časom netušili, ako významne môže ovplyvniť náš súkromný i pracovný život malý vírus, alebo ako môže náhle otriasť našim svetom informácia o začatí vojny v susednej krajine. Ale môžeme dúfať, že sa azda všetky ťažkosti dajú zvládnuť nezlomnou silou vôle, činorodosťou a húževnatosťou. 
 
    Nový akademický rok bude pre drvivú väčšinu zamestnancov a študentov plný náročných výziev, avšak som rád, že pri rozhovoroch s nimi som nadobudol pocit, že zlyhanie si nepripúšťa prakticky nikto...
 
    Prajem Vám všetkým veľa psychických a fyzických síl na zvládanie nečakaných, aj každodenných problémov – a naozaj dobrý štart do nového akademického roka 2022/23! 
 
Váš 
Daniel Pella 
dekan UPJŠ LF 


 

Posledná aktualizácia: 19.09.2022