UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Otvára sa možnosť praktickej výučby izraelských študentov v ich domovskej krajine

    Riaditeľ neurologického oddelenia v Tel Aviv Sourasky Medical Center Ichilov profesor dr. Nir Giladi a  MVDr. Oz Fürth, co-partner spoločnosti IMS, ktorá je našim partnerom pri získavaní študentov v Izraeli, navštívili v pondelok 17. októbra 2022 Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach kvôli otvoreniu možnosti spolupráce v oblasti praktickej výučby študentov v medicínskom centre Ichilov - teda umožnenia praxe medikov z vyšších ročníkov pochádzajúcich z Izraela v ich domácej krajine.
    Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach na stretnutí zastupoval prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť -  poverený zastupovaním dekana - prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ďalej prodekanka pre pedagogickú činnosť prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. a predseda akademického senátu a prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
    Zástupcovia UPJŠ LF priblížili v úvode stretnutia izraelským hosťom výučbu na našej fakulte a následne si vypočuli ich víziu vzájomnej spolupráce týkajúcej sa výučby klinických predmetov a prediskutovali jej rôzne aspekty. Takáto spolupráca by bola prínosná nielen pre našu lekársku fakultu a súčasne ichilovskú nemocnicu, ale predovšetkým by bola veľkým prínosom pre študentov vyšších ročníkov, ktorí by mohli absolvovať praktickú výučbu vo svojej domovskej krajine (najmä v záverečnom šiestom ročníku štúdia).
    Po rokovaní na dekanáte sa účastníci stretnutia spoločne presunuli do Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF, kde sa zástupcovia izraelskej strany so záujmom oboznámili s moderným vybavením tohto pracoviska realizujúceho teoretickú aj praktickú výučbu študentov našej fakulty z rôznych ročníkov a študijných programov, vrátane General Medicine a Dental Medicine. Špičkové prístrojové vybavenie centra im názorne predviedol prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. a vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakub Jánošík. Izraelskí hostia zvlášť ocenili atraktívnu výučbu anatómie za pomoci virtuálnej reality a možnosti tréningu na virtuálnej operačnej sále, využitie laparoskopického trenažéra a ďalších simulátorov, napríklad pre zubné lekárstvo, či tréningovú miestnosť pre nácvik ošetrovateľských techník.
    Záver oficiálneho pracovného programu prof. Giladiho a dr. Fürtha sa konal vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktorý je jednou z výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ, kde si po stretnutí s vedením špecializovanej  nemocnice pozreli viaceré jej pracoviská, vrátane kliniky kardiológie a anestéziológie a intenzívnej medicíny.
    Podvečer sa prof. Giladi ešte stretol s izraelskými študentmi, s ktorými v prednáškovej miestnosti P1 živo diskutovali o štúdiu na našej fakulte a o možnosti vykonávať prax v nemocnici v Izraeli.

 


Posledná aktualizácia: 16.11.2022