Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2005

16minút, 1sekúnd
FEBRUÁR 2005
81. FYZIOLOGICKÉ DNI
Termín konania: 2.-4.2.2005
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská a Česká fyziologická spoločnosť
Ústav fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Ústav fyziológie LF UPJŠ
tel.: 055/6404498, e-mail: psvorc@medic.upjs.sk
Poznámka: http://www.progressca.sk/fyzio
Vedecká pracovná schôdza
Termín konania: 7.2.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FN LP
NEUROCHIRURGICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 18.2.2005, 13.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
LF UPJŠ v Košiciach
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
tel.:6423 110, e-mail: mgajdos@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Konferencia je venovaná životnému jubileu
prof. MUDr. I. Šullu, DrSc.
Klinická konferencia KAZUISTIKY
Termín konania: 21.2.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN LP
REPRODUKČNÁ MEDICÍNA
Termín konania: 25.2.2005
Miesto konania: Dom techniky ZSVTS Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Fakultná nemocnica LP v Košiciach
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP
SGPS Sekcia asistovanej reprodukcie
Centrum asistovanej reprodukcie
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ
Koordinátor:
 
 
Vedecký sekretár:
Doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP
Tel.: 055 6153200
MUDr. Radomír Hredzák
e-mail: konferencia@zoznam.sk
Poznámka:  
MAREC 2005
ARITMOLÓGIA V KLINICKEJ PRAXI
Termín konania: 7.3.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN LP
64. KLINICKO – PATOLOGICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 21.3.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ a FN LP
APRÍL 2005
MONTESSORI PEDAGOGIKA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH
Termín konania: 1.4.2005, 9.30 hod.
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ
Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Katedra dobrovoľníctva FZSP TU v Trnave
SAIA Prešov n.o.
Detská fakultná nemocnica Košice
II. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Internationale Aktion Sonnenschein Mníchov
Koordinátor: doc. Ing. Libuša Radková, PhD.
Katedra dobrovoľníctva, FZSP TU, Trnava
e-mail: lradkova@truni.sk
Poznámka: Program konferencie s medzinárodnou účasťou
STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 6.-8.4.2005
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. stomatologická klinika LF UPJŠ
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ
Fakultná nemocnica L. Pasteura
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Slovenská stomatologická spoločnosť
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Organizačné zabezpečenie: Ing. Igor Kubovčík
Tel: 055 6718291, 0907374460
E-mail: kvv@post.sk
OBEZITA
Termín konania: 11.4.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ
AKÉ SÚ MOŽNOSTI LIEČBY SEPTICKÝCH PACIENTOV V SÚČASNOSTI ?
Termín konania: 18.4.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Bratislave
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
predseda Spolku lekárov v Bratislave
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Spoločná vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov
6. WORKSHOP – Zabezpečenie dýchacích ciest v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Termín konania: 20.4.2005, 10.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť KAIM
Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Spoločnosť pre kriticky chorých
Kontakt: MUDr. J. Firment, PhD. – I. KAIM LF UPJŠ a FN LP
Tel./fax: 055 6435295, 6402818
e-mail: firment@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Pozvánka
XII. MEMORIÁL prof. MUDr. Františka PÓRA
Termín konania: 25.4.2005, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón FN LP
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ
Termín konania: 27.4.2005
Miesto konania: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. A. Jenča, CSc. – dekan fakulty
doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
Program konferencie
Pozývame všetkých záujemcov
MÁJ 2005
KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA
Termín konania: 2.-3.5.2005
Miesto konania: Posluchárne č. 1 a 3, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ v Košiciach
FN LP Košice
Open Medical Club Bratislava
Krajská neonatologická n. o. „Novorodenec“
Koordinátor: Novorodenecké odd. JIRS
Perinatologické centrum FN LP Košice
tel.:640 4224, e-mail: krcho@novorodenec.sk
Poznámka: Program konferencie
IX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 5.-6.5.2005
Miesto konania: Hotel Slovan, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Slovenská angiologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Kongresový sekretariát: VÚSCH, Tr. SNP 1, Košice
Tel: 055 7882780, 055 7882781, 055 7882786
Fax: 055 7882782, e-mail: cievne@vusch.sk
AKTUÁLNE PROBLÉMY VÝSKUMU A LIEČBY ŠPECIFICKÝCH ÚRAZOV
Termín konania: 9.5.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ján Babík, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,
1. súkromná nemocnica Košice-Šaca
Odborný seminár hematológov a transfuziológov Košického a Prešovského kraja
Termín konania: 25.5.2005
Miesto konania: Penzión Barca
Koordinátori: prof. MUDr. E. Tóthová, CSc. – hlavný odborník pre hematológiu Košického kraja
MUDr. J. Leško-Andraščíková – hlavný odborník pre transfuziológiu Prešovského kraja
Poznámka:  
VIII. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ
Termín konania: 26.5.2005
Miesto konania: Poslucháreň č. 6, Šrobárova 2 (pri Ústave anatómie LF UPJŠ)
Organizujúci subjekt: Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach
Predseda organizačného výboru: Prof. MVDr. Mikuláš Pomfy, CSc.
Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
Tel.: 055 6222606, e-mail: pomfym@post.sk
Poznámka:  
DIES JESSENII XVI. – Intenzívna starostlivosť v chirurgii
Termín konania: 26.-27.5.2005
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum JUŽAN
Smetanova 4, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská chirurgická spoločnosť
II. chirurgická klinika FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Slovenská lekárska spoločnosť
Koordinátor: prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
II. chirurgická klinika FN LP a LF UPJŠ
tel.: 055/6152142, fax:055/6152169
e-mail: vajojuli@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Termín zaslania prihlášky k účasti do 25.3.2005
XXXIX. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DETSKEJ NEUROLÓGIE
Termín konania: 26.-28.5.2005
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Neuropediatrická sekcia SNS SLS
Česká společnost dětské neurológie ČLS JEP
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Slovenská lekárska komora
Koordinátor: MUDr. L. Bratský, Oddelenie detskej neurológie DFN
Tr. SNP 1, Košice
Tel.: 055 6420337, e-mail: bratsky@atom.sk
Poznámka: Pozvánka
VEDECKÝ SEMINÁR
Termín konania: 27.5.2005, 14.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť LF UPJŠ
Organizujúci subjekt: Maďarská spoločnosť pre zdravovedu
Spolok maďarských lekárov v Amerike
Spoločnosť Semmelweis
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Ústav patologickej fyziológie
Poznámka:  
NOVINKY V OFTALMOLÓGII
Termín konania: 30.5.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2 LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.
Očná klinika LF UPJŠ a FN LP
JÚN 2005
PEDIATRICKÁ PRACOVNÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 1.6.2005
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 LF UPJŠ
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská pediatrická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Koordinátor: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
Tel.: 055 6423632, e-mail: sekretar@lf.upjs.sk
Poznámka: Pozvánka – 1.strana, 2. strana
XV. DIABETOLOGICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 2.-4.6.2005
Miesto konania: Poslucháreň LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská diabetologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Predseda organizačného výboru: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN LP
Poznámka: Abstrakty zasielajte elektronicky do 31.3.2005 na
piptova@lf.upjs.sk
ivantkac@lf.upjs.sk
IX. SLOVENSKO – ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH
Termín konania: 9.-11.6.2005
Miesto konania: LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Detská fakultná nemocnica v Košiciach
Predseda organizačného výboru: doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN LP
tel. 055/615 2202
e-mail: jarcuska@kosice.upjs.sk
Poznámka: www.infektologia.sk
7. WORKSHOP – Zabezpečenie dýchacích ciest v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Termín konania: 14.6.2005, 10.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť KAIM
Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Spoločnosť pre kriticky chorých
Kontakt: MUDr. J. Firment, PhD. – I. KAIM LF UPJŠ a FN LP
Tel./fax: 055 6435295, 6402818
e-mail: firment@central.medic.upjs.sk
Poznámka: Pozvánka
SEPTEMBER 2005
Atypické respiračné patogény od a…..x
Termín konania: 29.09.2005 o 16.00
Miesto konania: Magistrát, SNP 48/A Košice
Organizujúci subjekt: LF UPJŠ Košice
LF UK Bratislava
Koordinátor: prof. MUDr. I. Schréter, CSc.
Klinika pre infekčné choroby, Rastislavova 43
e-mail: schreter@upjs.sk
Poznámka:  
OKTÓBER 2005
XXVIII. KONGRES PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA s medzinárodnou účasťou
IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie
Termín konania: 6.-9.10.2005
Miesto konania: Vysoké Tatry – Tatranské Zruby
Vojenská zotavovňa a hotel, Starý Smokovec
Organizujúci subjekt: Spoločnosť pracovného lekárstva SLS
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Kontakt: MUDr. M. Varga – Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a FN LP
Tel.: 055 6152672, fax: 055 6152699,
e-mail: kplakt@fnlp.sk, mvarga@lf.upjs.sk
Poznámka: Informácia, Registrácia online, Program
NOVINKY V TELOVÝCHOVNOM LEKÁRSTVE
Termín konania: 10.10.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Ústav telovýchovného lekárstva FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ján Sabo, CSc.
Ústav telovýchovného lekárstva FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka: Vedecká pracovná schôdza pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. B. Bohuša, CSc.
STRETNUTIE VEDENÍ LEKÁRSKYCH FAKÚLT, AKADEMICKÝCH SENÁTOV A ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV SR A ČR
Termín konania: 13.-15.10.2005
Miesto konania: Bardejovské Kúpele
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Asociácia lekárskych fakúlt SR
Asociácia lekárskych fakúlt ČR
Poznámka: Pozvánka, Program stretnutia
KOŠICKÁ ULTRASONOGRAFICKÁ ŠKOLA
Termín konania: 16.-18.10.2005
Miesto konania: Priestory klubov FN LP
Monoblok FN LP Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
SGUM Švajčiarsko
Organizačné zabezpečenie: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof.
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
MUDr. B. Nováková
IV. interná klinka LF UPJŠ a FN LP Košice
Kontakt: Sekretariát ÚEM LF UPJŠ, SNP 1, Košice
p. J. Siegfriedová
Tel: 055/6424606, 6404664
Poznámka: Program kurzu
X. PSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM
Termín konania: 19.-21.10.2005
Miesto konania: Smolenice, Smolenicný zámok
Organizujúci subjekt: Psychofarmakologická sekcia PS SLS
Kontakt: MUDr. E. Pálová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FN LP
Tel./fax: 055 6440781, e-mail: palovae@ke.sknet.sk
Poznámka:  
XIII. MEMORIÁL prof. MUDr. J. Kňazovického, CSc.
Termín konania: 24.10.2005, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, VI. pavilón FN LP, Rastislavova 43
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
II. chirurgická klinika FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
prednosta II. chirurgickej kliniky FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka: Téma – Zriedkavé a poučné kazuistiky z našej chirurgickej činnosti v súčasnosti
NOVÉ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI PRI TRAUMATICKOM POŠKODENÍ MOZGU A PRI NIEKTORÝCH ONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH
Termín konania: 27.10.2005, od 11.00 do 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 4, LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Roche Slovensko s. r. o., Diagnostic Division
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Spolok lekárov v Košiciach
Kontaktné osoby: Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Poznámka:  
NOVEMBER 2005
NOVINKY V INFEKTOLÓGII
Termín konania: 4.11.2005, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry Ruskov
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: XI. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach pre všeobecných a praktických lekárov
KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČLOVEKA V HRANIČNÝCH SITUÁCIÁCH
Termín konania: 4.-5.11.2005
Miesto konania: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča
Organizujúci subjekt: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča
Grécko-katolická bohoslovecká fakulta v Prešove
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Kontaktné osoby: PhDr. Anna Bérešová, Ústav sociálnej medicíny
Mária Tkáčiková
Poznámka: Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
2. KORECOV MEMORIÁL
Termín konania: 7.11.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Marta Korecová, Diabetologická ambulancia Trenčín
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka:  
PROBLÉMY TKANIVOVÉHO A BUNKOVÉHO BANKOVNÍCTVA V KOŠICIACH A NA SLOVENSKU
Termín konania: 21.11.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Združená tkanivová banka FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: MVDr. Ján Rosocha, CSc.
prednosta Združenej tkanivovej banky FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka:  
14. KONGRES Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy
s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.-25.11.2005
Miesto konania: Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Kontakt: MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FNLP a LF
Tel.: 055 640 2818, 055 640 3644
e-mail: kaim@lf.upjs.sk
Poznámka: 1. informácia
IV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI
Termín konania: 24.-26.11.2005
Miesto konania: Kúpele Nimnica
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť
Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Slovenská lekárska únia špecialistov
Kúpele Nimnica
Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Tel/fax: 055 6423350,
e-mail: patfyz@central.medic.upjs.sk
Poznámka:  
DECEMBER 2005
INTENZÍVNY UROLOGICKÝ KURZ – INKONTINENCIA MOČU
Termín konania: 2.12.2005
Miesto konania: LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP v Košiciach
Slovenská urologická spoločnosť
Sekcia SUS pre kontinenciu moču
Predseda organizačného výboru: doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. prof.
Urologická klinika LF UPJŠ a FNLP v Košiciach
Poznámka: Kurz je zahrnutý do systému špecializačného vzdelávania v urológii
ANGIOGENÉZA A LYMFANGIOGENÉZA
Termín konania: 2.12.2005
Miesto konania: Poslucháreň Morfologického pavilónu UVL, Komenského 73
Organizujúci subjekt: Ústav biológie a Ústav anatómie UVL
Východoslovenský onkologický ústav Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice
II.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ v Košiciach
Kontakt: Prof. MVDr. F. Lešník, DrSc.
e-mail: lesnik@uvm.sk
Poznámka: Medzinárodné vedecké sympózium
Klinická konferencia – KAZUISTIKY
Termín konania: 5.12.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2,LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
I. interná klinika FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
I. interná klinika FN LP a LF UPJŠ v Košiciach
Poznámka:  
II. Mikulášsky seminár venovaný celiakii
Termín konania: 7.12.2005, 15.00-17.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň P4, LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Poznámka: Program seminára  
III. MIKULÁŠSKE DNI ALERGIE
Termín konania: 7.- 8.12.2005
Miesto konania: LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FN LP v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FN LP v Košiciach
Poznámka:  
CHOROBNÉ ZMENY U LEKÁROV
Termín konania: 19.12.2005, 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 2, LF UPJŠ v Košiciach
Organizujúci subjekt: Spolok lekárov v Košiciach
Koordinátor: prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Poznámka:  

 


Študuj na UPJŠ