Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2011/2012

1minút, 34sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

udelenie čestného titulu “Doctor honoris causa”, Univerzita v Miškolci, 29. júna 2012

RNDr. Viktória Szabadosová
denný študent doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia na Ústave experimentálnej medicíny UPJŠ LF

4th International Student Medical Congress Košice (ISMCK 2012)
June 26th – June 29th 2012 at Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Medicine in Košice, Slovakia
2. miesto

prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD., doc. MVDr. Silvia Rybárová, CSc. a MVDr. Štefan Tóth, PhD.

Cena Slovenskej anatomickej spoločnosti za publikáciu Functional Histology, Editor Adamkov M.

1. miesto v súťaži o najlepšiu publikáciu v roku 2011
Bratislava, máj 2012

MUDr. Mária Pallayová, PhD.

Cena za excelentnú kazuistiku, Salzburgský seminár z internej medicíny

Salzburg, Rakúsko, 27.11. – 03.12.2011

Alexander Bohó

študent zapojený do ŠVOČ pod vedením RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD. a MUDr. Evy Sedlákovej, PhD.

Konferencia SVOČ lékařských fakult České a Slovenské republiky
8. – 9. novembra 2011
3. miesto, Sekcia klinických odborov

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Prémia Literárneho fondu, Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania, Bratislava, 29. septembra 2011

prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.

Prémia Literárneho fondu, Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii prírodné a lekárske vedy, Bratislava, 29. septembra 2011

MUDr. Zuzana Dorková, PhD.

I. miesto na XIV. dni mladých pneumológov a ftizeológov, Vyšné Hágy, 8. septembra 2011


Študuj na UPJŠ