Prejsť na obsah

Ocenení študenti a zamestnanci UPJŠ LF v AR 2012/2013

2minút, 33sekúnd

Oceneným zamestnancom a študentom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

RNDr. Jana Štofilová
denný študent doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia na Ústave experimentálnej medicíny UPJŠ LF

5th International Student Medical Congress Košice (ISMCK 2013)
June 26th – June 28th 2013 at Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Medicine in Košice, Slovakia
2. miesto

Milan Maretta, Zuzana Kaľavská
študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Štefana Tótha, PhD. a doc. MVDr. Jarmily Veselej, CSc.

Semmelweis International Students´ Conference 2013
14. februára 2013, Budapešť, Maďarsko
3. miesto, Sekcia Basic Sciences I. & Pharmaceutical and Pharmacological Sciences

Štefan Tóth, Tímea Pekárová
študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Štefana Tótha, PhD., MUDr. Jána Vargu, doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD., doc. MVDr. Jarmily Veselej, CSc.

Studentská vědecká konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR
21. – 22. novembra 2012
1. miesto, Sekcia klinických odborov

Renáta Poluchová, Ivana Hudáková, Martin Lapár, Ivana Šinaľová
študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Květuše Lovásovej, PhD., MDDr. Mirely Rozprávkovej, MDDr. Jany Ohlasovej, MDDr. Ľubomíra Redaja

Studentská vědecká konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR
21. – 22. novembra 2012
3. miesto, Sekcia preklinických odborov a zubného lekárstva

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii: Osobnosť vedy a techniky, za výsledky v oblasti výskumu a za vybudovanie najmodernejšieho pracoviska pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku

Bratislava, 8. novembra 2012 

MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii: Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Bratislava, 8. novembra 2012 

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, Novorodenec.sk n.o. Košice

Cena ITAPA 2012 – Špeciálne uznanie za projekt Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov

11. ročník súťaže o najlepší projekt v oblasti informatizácie verejnej správy
Bratislava, 24. októbra 2012 

Renáta Poluchová, Martin Lapár, Ivana Šinaľová, Ivana Hudáková
študenti zapojení do ŠVOČ pod vedením MVDr. Květuše Lovásovej, PhD., MDDr. Mirely Rozprávkovej, MDDr. Jany Ohlasovej, MDDr. Ľubomíra Redaja

I. ročník súťaže „O najlepšie študentské postery“, ktorú vyhlásila Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s LF UK v Bratislave a UPJŠ LF v Košiciach

27. – 29. septembra 2012
1. miesto

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

udelenie čestného titulu „Honored Professeur“, Ústav mikrobiológie a imunológie I. I. Mečnikova Ukrajinskej akadémie lekárskych vied,

Charkov, 27. septembra 2012


Študuj na UPJŠ