Prejsť na obsah

Záverečné práce

2minút, 21sekúnd

Základné informácie 

 1. Tému záverečnej práce, t. j. bakalárskej a diplomovej si volia študenti
  • 3. roka štúdia všeobecného a zubného lekárstva,
  • 1. roka magisterského štúdia a
  • 2. roka bakalárskeho štúdia.
   
 2. Diplomová práca je súčasťou študijného programu a je povinná.
   
 3. Na jej vypracovanie platí“ Smernica č. 1/2007 o bibliografickej registrácii, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných prác platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti“: /pracoviska/univerzitna-kniznica/zaverecne-prace/
   
 4. Na jednu vypísanú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.
   
 5. Téma práce študentov zapojených do ŠVOČ bude akceptovaná ako téma záverečnej práce.
   
 6. Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky.
   
 7. Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu má právo oboznámiť sa s posudkami od vedúceho práce a oponenta, najneskôr tri dni pred obhajobou.
   
 8. Obhajoba záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
   
 9. Obhajoby záverečnej práce sa spravidla zúčastňuje okrem členov komisie aj vedúci záverečnej práce a jej oponent.
   
 10. Ak ste si vybrali tému práce zo zverejnených, vyplňte formulár – Téma záverečnej práce a podpísaný vedúcim záverečnej práce doručte na pracovisko, ktoré tému práce vypísalo. Fotokópiu doručte aj na študijné oddelenie v úradných hodinách.
   
 11. Ak zo zverejnených tém ste si nevybrali, vyplňte formulár – Návrh témy záverečnej práce, ktorý podpísaný vedúcim záverečnej práce doručte na študijné oddelenie v úradných hodinách. 
   
 12. Pri administratívnom zápise do ďalšieho roka štúdia, Vám bude odovzdané rozhodnutie o schválenej téme záverečnej práce.
  Termín doručenia témy záverečnej práce na študijné oddelenie je 30. jún 2009.
  Formulár Téma diplomovej práce alebo Návrh témy diplomovej práce je záväzný pre všetkých študentov.

Dodatočné témy záverečných prác – VUSCH  Nové
Dodatočné témy záverečných prác – Ústav patologickej fyziológie  Nové
Dodatočné témy záverečných prác – I. stom kl. Nové
Dodatočné témy záverečných prác – Ústav patológie  Nové
Témy záverečných prác
Pokyny pre písanie záverečných prác

Formuláre:   Téma záverečnej práce
Návrh témy záverečnej práce

Študuj na UPJŠ