Prejsť na obsah

Odborová komisia a RŠP

1minút, 28sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): vnútorné choroby

Rada študijného programu (RŠP) zodpovedá za kvalitu študijného programu a je zložená z osoby zodpovednej za študijný program (OZŠP), osôb zodpovedných za profilové predmety (OZPP), zástupcu zamestnávateľov a doktoranda. RŠP v spolupráci s odborovou komisiou (OK) pre ŠP vnútorné choroby schvaľuje v súlade so Študijným poriadkom doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach pravidlá pre prijímacie konanie a dizertačnú skúšku, zásady pre kreditové hodnotenie, podmienky prijatia dizertačnej práce k obhajobe, navrhuje Individuálny študijný plán (ISP) jednotlivých študentov, navrhuje školiteľov a konzultantov, zloženie skúšobných komisií pre prijímacie a štátne záverečné skúšky a uznáša sa na ročnom hodnotení ISP, na ktoré je u študentov v dennej forme štúdia viazané doktorandské štipendium.

OK je zložená z odborníkov pôsobiacich v ŠP, alebo v príbuzných študijných programoch, ktorí sú zamestnancami UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, iných univerzít či fakúlt, pracovísk SAV a iných vedecko-výskumných organizácií. Skúšobné komisie napr. pre prijímacie a štátne záverečné (dizertačné) skúšky, obhajoby dizertačných prác sú zložené najmenej z piatich členov odborovej komisie:

– z ktorých najmenej tretina nie je členom akademickej obce lekárskej fakulty,
– aspoň jedna osoba nie je členom akademickej obce UPJŠ v Košiciach,
– a najmenej dve tretiny členov sú docenti a profesori (DrSc.).


Študuj na UPJŠ