UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika neonatológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Klinika neonatológie sa zameriava predovšetkým na perinatológiu, prenatálnu a posnatálnu diagnostiku donosených, nezrelých a hlboko nezrelých novorodencov.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko zaoberá monitorovaním cirkulácie umelej pľúcnej ventilácie a ich vzájomnými interakciami, analýzou materského mlieka, spracovávaním a hodnotením ultrazvukových nálezov a ich vizualizáciou, intenzívnou starostlivosťou v neonatológii.

Oficiálne je centrum - JVSN uznané ako regionálne centrum pre všetkých novorodencov z regiónu košického aj prešovského kraja so závažnými život ohrozujúcimi komplikáciami, súčasne prijíma všetkých novorodencov s vrodenou vývinovou chybou, ktorá vyžaduje chirurgickú intervenciu na klinike detskej chirurgie, je jedným z najväčších centier na Slovensku pre prijímanie novorodencov pod 999 g z celého Vsl. kraja od roku 1997.

Úroveň intenzívnej starostlivosti je charakterizovaná nasledovnými diagnostickými a liečebnými možnosťami: bed side celotelová ultrasonografia, bed side RTG, EKG, EEG, monitorovanie pľúcnej mechaniky, skúsenosti s pokrokovými ventilačnými technikami - SIPPV, PSV, VG, TCPL, VOLUME AC, HFOV, vysoká úroveň prevencie nozokomiálnych infekcií, antibiotická taktika, monitorovanie cirkulačných interakcií, invazívne cievne prístupy - monitorovanie cirkulácie, monitororvanie mozgovej cirkulácie, v spolupráci s neurochirurgickou klinikou zavádzanie podkožných uzavretých drenážnych systémov pri dilatáciách mozgových komôr, v spolupráci s urologickou klinikou sa venuje neinvazívnej diagnostike vrodených vývonových chýb uropoetického traktu a iné.

Je jediným pracoviskom v regióne Vsl. kraja, ktoré vykonáva od roku 2004 celotelovú hypotermiu ako najefektívnejšiu formu prevencie poškodenia mozgu u novorodencov a aplikácie inhalovanej zmesi kysličníka dusnatého pri zlyhávaní pľúc.

Komunikácia s verejnosťou: www.novorodenec.sk.

Posledná aktualizácia: 14.10.2013