Prejsť na obsah

História kliniky

5minút, 14sekúnd

V Košiciach v roku 1953 bolo zriadené oddelenie plastickej chirurgie pri Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty a FN KÚNZ na Rastislavovej ulici. Vedením tohto oddelenie bol poverený MUDr. Róbert Erdélyi, DrSc., zakladateľ plastickej chirurgie v Košiciach. Od 1.10. 1949 do 31.3. 1950, sa MUDr. R. Erdélyi školil na Klinike plastickej chirurgie Lekárskej fakulty hygienickej KU v Prahe, prednostom ktorej bol prof. MUDr. František Burian, DrSc.- zakladateľ plastickej chirurgie. Získal tu miesto asistenta, kde pracoval do konca r. 1952. Na základe odporúčania prof. MUDr. F. Buriana, DrSc., So zámerom podpory rozvoja plastickej chirurgie na Východnom Slovensku a so súhlasom prof. MUDr. Jána Kňazovického, prednostu chirurgickej kliniky, bol MUDr. R. Erdélyi menovaný do funkcie zástupcu prednostu Chirurgickej kliniky v Košiciach, so zameraním pre plastickú chirurgiu, s účinnosťou od 1.1. 1953. Následne bolo zriadené samostatné oddelenie plastickej chirurgie v rámci Chirurgickej kliniky v Košiciach. Malo 32 lôžok MUDr. R. Erdélyi bol uznávaným odborníkom v plastickej chirurgii. Z Prahy do Košíc priniesol tzv. „ pražskú školu plastickej chirurgie “, školu akademika MUDr. F. Buriana . Táto bola ďalej obohatená o ďalšie nové skúsenosti „ tzv. bratislavskej školy MUDr. Demjéna “. Tieto poznatky na košické pracovisko prinášali lekári, ktorí sa už školili a atestovali v Bratislave.

Oddelenie plastickej chirurgie sa úplne osamostatnilo 1.1. 1955 a do funkcie primára oddelenia bol vymenovaný MUDr. R. Erdélyi. Prim. MUDr. R. Erdélyi sa intenzívne venoval liečebno – preventívnej činnosti na samostatnom oddelení plastickej chirurgie. Vedecky pracoval, uskutočňoval experimentálne štúdie na zvieratách za veľmi ťažkých podmienok. Za vedeckú činnosť mu bola udelená hodnosť kandidáta vied v roku 1957. Do roku 1961 napísala 50 vedeckých prác, publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Hodnosť doktora vied získal na LF UK v Prahe, v roku 1965. MUDr. R. Erdélyi, DrSc., vo funkcii primára oddelenia plastickej chirurgie FN KÚNZ v Košiciach pôsobil do 3.8. 1968.

Pre rozvoj plastickej chirurgie môžeme považovať za dôležitý rok 1968. Oddelenie bolo zmenené na Kliniku plastickej chirurgie. Vedením bol poverený MUDr. Albín Kipikaša, ktorý na oddelenie plastickej chirurgie nastúpil v roku 1959.

MUDr. A. Kipikaša ( 1932 – 1993 ) v roku 1969 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „ Demografická štúdia Dupuytrenovej kontraktúry “ a v roku 1971 habilitačnú prácu na tému„ Dupuytrenova kontraktúra “ – jej etiológia a patogenéza.“ Po získaní akademickej hodnosti docent v roku 1974, bol menovaný za prednostu kliniky. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti 29.12. 1993. Počas jeho pôsobenia vo funkcii prednostu kliniky počet lôžok stúpol z 32 na 65. Doc. Kipikaša zaviedol nové operačné postupy. Ako prvý v ČSSR napr. v roku 1980 zaviedol do klinickej praxe liposukčnú metódu, kryochirurgickú liečbu zhubných nádorov kože, modifikoval operačné postupy rázštepových chýb a ďalšie mnohé postupy pri chirurgickej liečbe vrodených a získaných chýb.

Po roku 1969 nastal podstatný rozvoj kliniky, ako po stránke personálnej, tak aj po odbornej. Na kliniku boli prijatí lekári s chirurgickou atestáciou a to MUDr. Alica Hovancová ( 1934 ), MUDr. Štefan Guzanin ( 1939) a MUDr. Rudolf Matučšák ( 1939 ) .

MUDr. Š. Guzanin (1939 ) v roku 1969 začal pracovať na Klinike plastickej chirurgie ako ambulantný lekár. R. 1980 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „ Vrodené vývojové chyby ruky“. R. 1984 na LF UPJŠ v Košiciach habilitoval za docenta 1994 poverený vedením kliniky a od roku 1995 menovaný za prednostu kliniky. Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc., ako prvý využil princípy Ilizarovovej techniky a externý fixátor v liečbe vrodených chýb ruky a hornej končatiny. Zaviedol viaceré operačné techniky na vlastnom pracovisku. Zaslúžil sa významne o rozvoj mikrochirurgickej techniky aj jej využite pri replantáciách. Využíval nové rekonštrukčné postupy, kožnosvalové a svalové laloky.

MUDr. Marianna Zábavníková ( 1959 ) prijatá na kliniku v máji 1985. R. 1993 – atestácia z plastickej chirurgie. Od roku 1999 vykonávala funkciu zástupcu prednostu kliniky a v rokoch 2006 – 2013 funkciu prednostky kliniky. V roku 2005 ukončila doktorandské štúdium na tému „ Riešenie jednostranných rázštepov pery a podnebia“. Špecializuje sa na liečbu vrodených chýb najmä tváre –ušnice a rázštepových chýb.

MUDr. Teodor Kluka ( 1962 ) po promócii na LF v roku 1987 v Košiciach pracoval na Ortopedickej klinike FNsP v Košiciach. Atestáciu z ortopédie I. stupňa získal v roku 1991. V roku 1995 bol prijatý na našu kliniku ako skúsený chirurg v oblasti chirurgie ruky.. Nadstavbovú atestáciu z plastickej chirurgie získal v roku 2001. V roku 2002 obhájil vedecký titul PhD. na tému „ Mikrochirurgické výkony pri stratových poraneniach na hornej končatine“. Od roku 2013 vykonáva funkciu prednostu kliniky a odborného garanta pre replantácie a poradňu pre chirurgiu ruky. Zaoberá sa najmä vrodenými a získanými ochoreniami rúk, mikrochirurgickými prenosmi prstov z nohy na ruku a inými mikrochirurgickými lalokmi, rozvinul distrakcie na klinike.

MUDr. Róbert Sabovčík ( 1969 ) po promócii na LF UK v Bratislave v roku 1994 dva roky ako štipendista stážoval na Ústave patofyziológie Univerzity Lansanne vo Švajčiarsku. Na kliniku bol prijatý v roku 1996. Po cirkulácii na II. chirurgickej klinike LF UPJŠ a FN v Košiciach získal atestáciu z chirurgie I. stupňa v roku 1999. Absolvoval nadstavbovú atestáciu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil ako primár oddelenia plastickej chirurgie v Prešove. Od roku 2011 je primárom našej kliniky.

V súčasnosti má klinika 20 postelí na 7 izbách, z toho dve nadštandardné, 3 operačné novozrekonštruované klimatizované sály, 3 ambulancie, poradne pre rázštepy, poradňa chirurgie ruky, poradňa estetickej chirurgie a mamárna poradňa. V priemere sa ročne na klinike vykoná asi 1900 operácií u hospitalizovaných ( 700 žien, 600 mužov, 100 detí do 3 rokov a 300 detí od 3 do 15 rokov ). U ambulantných pacientov asi 1000 výkonov ( 600 žien, 300 mužov a 100 detí).


Študuj na UPJŠ